Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20024
Title: Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та шляхи їх розв’язання.Legislative Regulation of Operational and Investigative Activities: Problems and their Solutions
metadata.local.udk: 343.14:351.745.7:343.974
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.department: Національна академія внутрішніх справ
Authors: Князєв, С.М.
Kniaziev, S.
Чернявський, С.С.
Cherniavskyi, S.
Грібов, М. Л.
Hribov, M.
Keywords: оперативні підрозділи;оперативно-розшукова діяльність;оперативно-розшукові заходи;правоохоронні органи;кримінальний процес;досудове розслідування;державна таємниця;operational units;operational and investigative activities;operational and investigative measures;police;criminal proceedings;pre-trial investigation;state secret
Issue Date: 2020
Abstract: Мета дослідження –внесення пропозицій з удосконалення законодавчого регулювання оперативно-розшукової та інших видів діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України. Методологія. Методологічною основою дослідження є діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання соціально-правових явищ, а також загальнонаукові та спеціальні методи юридичної науки, зокрема: системно-структурний –для визначення змісту досліджуваних категорій і правових явищ, зокрема формування понятійно-категорійного апарату, систематизації наукових знань обраного напряму дослідження загалом, комплексного аналізу положень нормативно-правових актів та формування системи пропозицій щодо реформування законодавства й використання в Україні іноземного досвіду; порівняльно-правовий та компаративний –для комплексного аналізу національного законодавства й підзаконних нормативно-правових актів, норм міжнародного права, що становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності; логіко-юридичний (догматичний) –під час розроблення понятійного апарату, формулювання пропозицій щодо внесення змін і доповнень до законодавчих актів; статистичний–для аналізу вивчених матеріалів оперативно-розшукових справ, кримінальних проваджень, результатів анкетування; соціологічні (анкетування, інтерв’ювання, опитування) –для дослідження думок практичних працівників, визначення ефективності застосування окремих правових інститутів. The purposeof the study is to make proposals for improving the legislative regulation of operational and investigative and other activities of operational units of law enforcement agencies of Ukraine. Methodology.The methodological basis of the study is a dialectical-materialist method of scientific knowledge of socio-legal phenomena, as well as general and special methods of legal science, in particular: system-structural –to determine the content of the studied categories and legal phenomena, including the formation of conceptual and categorical apparatus. the direction of research in general, a comprehensive analysis of the provisions of regulations and the formation of a system of proposals for reforming legislation, the formation of a system of proposals for the use of foreign experience in Ukraine; comparative law and comparative –for a comprehensive analysis of domestic legislation and bylaws, international law, which constitute the legal basis of the ORD; logical and legal (dogmatic) –in the development of the conceptual apparatus, the formulation of proposals for changes and additions to legislation; statistical –for the analysis of the studied materials of ORS, criminal proceedings, results of questionnaires; sociological (questionnaires, interviews, surveys) –to study the opinions of practitioners, to determine the effectiveness of certain legal institutions.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20024
Appears in Collections:Законодавче врегулювання правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdf525.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.