Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14043
Title: Судова влада в Україні (Х–ХVIII ст.): філософсько-історичний аналіз.Judiciary in Ukraine (X–XVIII centuries): Philosophical and Historical Analysis
metadata.local.udk: 347.97/.99(477)«10/18»
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Рудюк, В. С
Rudiuk, V.
Keywords: автохтонне населення;візантійське право;звичаєве право;канонічне законодавство;autochthonous population;Byzantine law;customary law;canon la
Issue Date: 2018
Abstract: Стаття присвячена дослідженню питань, повʼязаних із виникненням і розвитком судової влади на теренах середньовічної України. Увагу акцентовано на філософсько-правових аспектах відправлення правосуддя та формуванні засад діяльності органів судової влади за часів Київської Русі, їх впливові на судочинство Великого Князівства Литовського та Козацької держави. За результатами дослідження автор доходить таких висновків. Судова влада в Україні має багатовікову історію становлення та розвитку. Хоча в наукових колах обстоюють позицію, що її було започатковано за часів Київської Русі, насправді її коріння сягає вглиб тисячоліть. Попри значний вплив теологічних канонів візантизму, у філософії давньоруського світського (як публічного, так і приватного) права відображено ідеологію захисту загальнолюдських цінностей у їх сучасному значенні.The article is devoted to the study of issues related to the emergence and development of the judiciary in the medieval Ukraine. The author pays particular attention to the philosophical and legal aspects of the administration of justice and the formation of the foundations of the activity of the judicial authorities during the Kievan Rus, their influence on the proceedings of the Grand Duchy of Lithuania and the Cossack state. According to the results of the research, the author makes the following conclusions. The judiciary in Ukraine has a long history of formation and development. Although it is commonly accepted in scientific circles that it was initiated in the times of Kievan Rus, in fact its roots reach much further in the millennia.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14043
Appears in Collections:Історія філософії права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФтМПП1_2-2018_p146-158.pdf624.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.