Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/12317
Title: Криміналістика в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. (історико-теоретичне дослідження) Forensic science in Ukraine in XX – beginning of the XXI centuries (historical-theoretical study)
metadata.local.udk: 343.98 (477) (091)
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Криминалистика в Украине в ХХ – в начале ХХІ вв. (историко-теоретическое исследование)
Authors: Юсупов, Володимир Васильович
Iusupov, Volodymyr
Keywords: криміналістика;криминалистика;forensics
Issue Date: Jan-2019
Abstract: У дисертації здійснено періодизацію розвитку криміналістичних знань в Україні, запропоновано виокремити в її межах періоди й етапи за критерієм важливих напрямів і тенденцій у розвитку криміналістики, що виявляли закономірні криміналістичні події та процеси. На підставі аналізу сформульовано визначення криміналістичних знань у широкому та вузькому значеннях, з’ясовано відмінність їх від спеціальних знань, які використовують у судочинстві. Досліджено розвиток уявлень про предмет криміналістики, розглянуто сучасне його трактування. Окреслено структуру предмета криміналістики, охарактеризовано його складники, серед яких визначено закономірності злочинної діяльності. З’ясовано генезу становлення системи криміналістики, дістало подальшого розвитку розмежування системи криміналістики як науки і системи навчальної дисципліни «Криміналістика». Висвітлено етапи розвитку криміналістики в криміналістичних установах систем юстиції, Міністерства внутрішніх справ, охорони здоров’я. Вивчено засади становлення криміналістики в закладах вищої освіти та науково-дослідних установах. Узагальнено головні напрями і тенденції криміналістики, що поширювали в криміналістичних виданнях та під час проведення наукових заходів в Україні. Проаналізовано сучасний стан криміналістики в судово-експертних установах Міністерства юстиції, органах досудового розслідування, експертних підрозділах Міністерства внутрішніх справ, а також запропоновано перспективні напрями розвитку криміналістики. У дослідженні визначено концептуальні засади розвитку криміналістики в Україні, що є підґрунтям для загальної теорії криміналістики й прогнозування шляхів подальшого розвитку криміналістичних знань у протидії злочинності. In the dissertation the periodization of the development of forensic knowledge in Ukraine is carried out, the appropriate periods and stages are proposed. On the basis of the analysis, forensic knowledge is defined in a broad and narrow sense; its distinction from the special knowledge used in the legal proceedings is indicated. The development of representations about the subject of the forensics, the modern interpretation of it are established. The structure of the subject of the forensics is outlined, its components are characterized, among which the regularities of criminal activity are determined. The genesis of the formation of the forensics system has been clarified, further development of the delineation of the forensics system as a science and a system of the academic discipline «Forensics» has been developed. В диссертации осуществлен комплексный анализ становления криминалистики в Украине, очерчены перспективные направления развития криминалистических знаний. Осуществлена периодизация развития криминалистических знаний в Украине, выделены соответствующие периоды и этапы. В качестве критериев периодизации предложены важнейшие направления и тенденции развития криминалистики, выявляющие закономерные криминалистические события и процессы.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/12317
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vidhuk_iusupov_lukianchykov.pdf8.71 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_iusupov_shepitko.pdf7.11 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_iusupov_tishchenko.pdf7.43 MBAdobe PDFView/Open
dysertatsia_iusupov.pdf10.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.