Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/618
Title: Застосування методів психотерапії у слідчій практиці. Application of methods of psychotherapy in investigative practice.
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Применение методов психотерапии в следственной практике.
Authors: Галан, Наталія Василівна
Galan, Natalia
Keywords: психотерапевтична техніка; слідчий гіпноз;;криміналістична гіпнологія.;психотерапевтическая техника; следственный гипноз;;криминалистическая гипнология.;рsychotherapeutic technique; investigative hypnosis;;forensic hipnolohiya
Issue Date: 2014
Abstract: Розглянуто застосування гіпнозу під час проведення слідчих дій. З’ясовано, що це вимагає компетенції і тонкої психологічної роботи, результати якої часто є непередбачуваними. Виявлено, що значний обсяг нової інформації вдається одержати за допомогою цього методу в тому разі, коли процеси пригадування ускладнені тривожною мотивацією. Доведено, що нині гуманна функція гіпносугестії використовується вітчизняними правоохоронними структурами з надмірною обережністю. Зроблено припущення стосовно майбутньої появи в криміналістиці нового повноцінного наукового напряму – криміналістичної гіпнології. Расмотрено применение гипноза при выполнении следственных действий. Обосновано, что это требует компетенции и тонкой психологической работы, результаты которой часто оказываются непредсказуемыми. Аргументировано, что значительный объем новой информации удается получить с помощью данного метода в тех случаях, когда процессы припоминания осложнены тревожной мотивацией. Доказано, что гуманная функция гипносуггестия используется отечественными правоохранительными структурами все еще с чрезмерной осторожностью. Сделано предположение, что в будущем в криминалистике сложится новое полноправное научное направление – криминалистическая гипнология. The application of hypnosis in carrying out investigation that requires expertise and thin psychological work, the results of which are often unpredictable. A large amount of new information not obtained by this method in cases, when the processes of remembering complicated alarming motivation. Humane function hipnosuhhestiyi used by domestic law enforcement agencies are still with excessive caution. In the future a full forensic skladetsya new scientific field – forensic hipnolohiya, can significantly improve the tactical equipment investigative practices.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/618
Appears in Collections:Теоретичні проблеми правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
galan_ua.pdfукр.330.6 kBAdobe PDFView/Open
galan_en.pdfанг.264.93 kBAdobe PDFView/Open
galan_rus.pdfрос.264.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.