Recent Submissions

Item
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Digitalization of state administrative services in Ukraine: regulatory aspects
(2020) ПЕТРЕНКО Н.О.; Petrenko N.O.; МАШКОВСЬКА Л.В.; МАШКОВСЬКА Л.В.
Цифровізація надає широкі можливості для трансформації системи державного управління, зокрема у сфері надання адміністративних послуг. На кожному етапі інтеграції цифрових технологій у сферу людського життя відбуваються зміни, зокрема як у використанні різного роду технологій, так і в організації діяльності органів державної влади, комунікації з громадянами тощо. У цьому контексті, найважливішим завданням права як науки, є розробка моделі правового регулювання цифрових технологій, що дає змогу утримати баланс між збереженням фундаментальних суспільно-правових цінностей і безперешкодним розвитком інноваційних технологій, спрямованих на поліпшення якості життя людей. Крім того, цифровізація та інтеграція інформаційних технологій у сферу державного управління стають новим викликом для розвитку та становлення правової системи на сучасному етапі, що вимагає всебічного теоретичного вивчення й обґрунтування. Digitalization provides ample opportunity for transformation of the public administration system, particularly in the field of administrative services. At every stage of integration of digital technologies into the sphere of human life changes are taking place, particularly both in the use of different technologies and in the organization of activities of public authorities, communication with citizens, etc. In this context, the most important task of law as a science is to develop a model of legal regulation of digital technologies that assure a chance to balance the preservation of fundamental social and legal values and the smooth development of innovative technologies aimed at improving the quality of people’s life. Furthermore, digitalization and integration of information technologies into public administration are a new challenge for the improvement and development of the legal system at the present stage, which requires a comprehensive theoretical study and justification.
Item
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Problems of local government reform: foreign experience and Ukrainian realities
(2020) ОЛІЙНИК В.С.; Oliinyk V.S.; ОЛІЙНИК В.В.; Oliinyk V.V.; ШУМНИЙ Н.О.; Shumnyi N.O.
У статті розглянуто особливості систем місцевого самоврядування в деяких зарубіжних країнах. Визначено основні проблеми місцевого самоврядування в Україні та проаналізовано доцільність використання досвіду децентралізації влади, реформування, організації і функціонування місцевого самоврядування у країнах світу, для імплементації його в Україні. Встановлено, що в більшості зарубіжних країн місцеве самоврядування гарантується законодавством.Завдання повсякденного управління населенням вирішуються насамперед на комунальному, а не на державному рівні. Громади й об’єднання громад містять установи сфери охорони здоров’я, медицини, культури, освіти, спорту, соціального забезпечення, відпочинку економіки, водо- і енергопостачання, водоочищення і сміттєзбирання, а також прибирання самих вулиць. Вони займаються планами забудови та освоєння земельних ділянок, прокладанням вулиць, організацією рятувальної і пожежної служб, господарською діяльністю та ін. The article discusses the features of local government in some foreign countries. The main problems of local self-government in Ukraine are identified and the feasibility of using the experience of decentralization of power, reforming, organizing and functioning of local self-government in the countries of the world to implement it in Ukraine is analyzed. It has been established that in most foreign countries, local self- government is guaranteed by law. The task of daily management of the population is solved primarily at the communal, and not at the state level. Communities and community associations contain healthcare, medical, cultural, educational, sporting, social welfare, recreational, economic, water-saving and energy-supplying facilities, water treatment and garbage collection, as well as street cleaning. They are involved in development and development plans for land plots, laying streets, organizing rescue and fire services, economic activities and so on.
Item
ПОНЯТТЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ. The concept of realization of the person’s constitutional freedom for business activity in Ukraine
(2020) ОЛІЙНИК А.Ю.; Olinyk A.Yu.
У статті розглянуто поняття реалізації конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність. Проаналізовано праці таких авторів, як С.С. Банковский, М.В. Вітрук, О.П. Віхров, С.І. Іщук, А.В. Ковач, Л.О. Нікітенко, А.Ю. Олійник, В.Ф. Попондопуло, О.В. Пушкіна, С.В. Різник та ін. The article deals with the concept of realization of a person’s constitutional freedom for entrepreneurial activity. The works of such authors as S.S. Vitruk, O.P. Vihrov, S.I. Ischuk, A.V. Kovach, L.O. Nikitenko, A.Yu. Oliynyk, V.F. Popondopulo, O.V. Pushkin, S.V. Butcher and others.
Item
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЧАС У СКЛАДІ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. Responsibility and time in the composition of legal mechanisms of anti-corruption restrictions for officials of public authorities
(2020) МАКАРЕНКОВ О.Л.; Makarenkov O.L.
У статті досліджено параметри відповідальності та часу у складі правових механізмів антикорупційних обмежень для чиновників органів публічної влади. Визначено, що вимоги до досвіду, кваліфікації, талантів та інших складників професіоналізму складають зміст відповідального чиновника органів публічної влади. Встановлено, що часові рамки здійснення чиновником функцій держави та місцевого самоврядування слід визначати на підставі виключно правових і наукових, а не політичних чи інших кон’юнктурних чинників. Це стає запорукою істинності зазначених параметрів і придатності їх для формулювання антикорупційних норм-обмежень таким особам, їхнього правового ефекту. The article reveals the Responsibility and time in the composition of legal mechanisms of anti-corruption restrictions for officials of public authorities. It is determined that the requirements for experience, qualifications, talents and other components of professionalism make up the content of a responsible official of public authorities. It is established that the timeframe for the exercise of official functions of the state and local self-government should be determined on the basis of purely legal and scientific, and not political or other factors.
Item
СИСТЕМА ПРАВА: НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ. The system of law: the need the paradigm change
(2020) КУЧУК А.М.; Kuchuk A.M.; ПЕКАРЧУК А.В.; Pekarchuk A.V.
У статті акцентується увага на необхідності переосмислення сутності явища, позначуваного терміном «система права». Проблематика системи права постійно перебуває в центрі уваги вітчизняних науковців, переважно через з’ясування співвідношення цього поняття з поняттям «правова система». Наголошується, що у вітчизняному правознавстві використовується ціла низка термів, які мають схожий зміст: право, система права, правова система, система законодавства. Саме право інтерпретується як система норм, тож ідеться про чотири системи. За умови сприйняття права як прескриптивного тексту усі вони є тотожними, оскільки і право є результатом діяльності органів публічної влади, що формалізується у тексті нормативно-правового акту. The article focuses on the need to rethink the essence of the phenomenon, denoted by the term “system of law”. The issues of the system of law are constantly in the focus of national scholars, mainly because of clarifying the correlation of this concept with the concept of “legal system”. It is emphasized that a number of terms that have a similar meaning are used in domestic jurisprudence: law, system of law, legal system, and system of legislation. Herewith, law itself is interpreted as a system of rules. So the point is that there are four systems. Under the condition that law is perceived as a prescriptive text, they are all identical, since the law is the result of the activity of public authorities, which is formalized in the text of a legal act.
Item
СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРАВОПОРЯДКУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СУСПІЛЬСТВА. Relationship of the functions and elements of the infrastructure of the order in modern legal society formation
(2020) КРИЖАНОВСЬКА О.В.; Kryzhanovska O.V.
У статті охарактеризовано поняття інфраструктури правопорядку, проаналізовано зв’язок зі структурою та виявлено особливості її конструкції в сучасних державах. The article describes the concept of law enforcement infrastructure, analyzes the relationship with the structure and reveals the features of its structure in modern states.
Item
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ПАРЛАМЕНТАРІЯ В СУСПІЛЬСТВІ. Theoretical and legal issues determining the role of a parliamentarian in society
(2020) КОСТИЦЬКА І.О.; Kostytska I.O.
У статті розглядаються питання визначення ролі і місця парламентарія в сис-темі влади. На думку автора, парламентарій грає ключову роль у суспільстві та в державі, опосередковуючи систему багатоманітних відносин, що мають місце між органами державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктами громадянського суспільства та народом у цілому. The article highlights the issues determining the role and place of a parliamentarian in the power system. According to the author, a parliamentarian plays a key role in the state and society mediating the system of diverse relations that take place between public authorities and local governments, actors of civil society and people as a whole.
Item
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Constitutional and legal analysis of the interaction of the bodies of united territorial community with the state authorities
(2020) КОНОВЕЙЧУК Х.Б.; Konoveychuk Ch.B.
У статті аналізуються основні сфери та напрями взаємовідносин державних і місцевих органів влади. Зроблено наголос, що взаємовідносини між органами державної влади й органами місцевого самоврядування, зокрема й об’єднаної територіальної громади, розвиваються за трьома напрямками: перший – взаємодія, що проявляється у відносинах, які здійснюються шляхом узгодження дій і забезпечують самостійність місцевого самоврядування; другий – владно-правовий, що виявляється в реалізації владних повноважень органів державної влади щодо органів місцевого самоврядування; третій – фінансова підтримка місцевого самоврядування з боку держави. The article analyzes the main spheres and directions of relations between state and local authorities. The emphasis is on the relationship between state and local authorities are analyzed. It is proved that in practice the relations between state authorities and local self-government bodies, in particular the united territorial community, develop in three directions: the first is the interaction, which is manifested in the relations, which are carried out through coordination of actions and ensure the autonomy of local self-government; the second is the rule of law, which is manifested in the exercise of the powers of the state authorities in relation to the bodies of local self-government; third – the financial support of the local government from the state.
Item
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НОРМАТИВНОЇ СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Features of the development of legislation and regulatory sphere of rural tourism in Ukraine
(2020) КАФАРСЬКИЙ О.В.; Kafarskiy O.V.
Механізм реалізації політики у сфері туризму та сільського туризму держави включає складання цільових програм з розвитку туризму та сільського туризму на рівні держави й регіонів; розроблення конкретних заходів щодо досягнення поставленої стратегічної мети; державне регулювання розвитку туристичної галузі. Виникає питання про те, які форми організації та самоорганізації сільського туризму будуть найбільш ефективними в умовах децентралізації та значного зростання впливу об’єднаної територіальної громади на соціальне життя сільського населення. The mechanism of the policy implementation in the sphere of tourism and rural tourism of the state includes: a) drawing up targeted programs for the development of tourism and rural tourism at the level of the state and regions; b) development of specific measures in order to achieve the set strategic goal; c) state regulation of tourism industry development. The question arises: what forms of organization and self-organization of rural tourism will be most effective in the context of decentralization and the significant impact of the integrated united territorial community on the social life of the rural population.
Item
ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: РОЗБІЖНОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ. The concept of a person’s personal life: differences in definition
(2020) ІЩЕНКО А.О.; Ishchenko A.O.
У статті досліджено проблему визначення поняття та змісту особистого життя людини. Проведено порівняння термінів «особисте життя» й «приватне життя». Поставлено питання про те, який зміст слід вкладати в поняття «особисте життя людини», чим воно відрізняється від поняття приватного життя людини; шляхом аналізу наявної інформації запропоновано звести до єдиного визначення категорію «особисте життя людини». Щоби розкрити сутність цього поняття, проаналізовано й порівняно різні погляди, що існують у філософії, соціології та юридичній науці. Також аналіз і порівняння були застосовані до різних нормативно-правових актів, як українських, так і міжнародних; висвітлено позиції вчених стосовно цього питання. Розглянуто право на невтручання в особисте життя. The problem of defining the concept and content of a person’s personal life is investigated in this work. There is a comparison of the terms “personal life” and “private life”. The question was posed, what content should be included in the concept of “personal life” and how it differs from the concept of “private life”; by analyzing the existing information, it is proposed to narrow down the category of “personal life” to a single definition. In order to reveal the essence of this concept, the different views that exist in philosophy, sociology and legal science have been compared and analyzed. Also, different legal acts are also compared: both Ukrainian and international; elucidated opinions of scientists on this issue. The right to non- interference with privacy is considered.