Предмет доказування в конституційному судовому процесі європейських країн (кельзенівська модель).Object of Proof in the Constitutional Trial of European Countries (Celʼzen Model)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена актуальним, однак недостатньо дослідженим питанням, повʼязаним з визначенням філософсько-правових і методологічних засад формування доказової бази в процесі конституційного провадження. Автор акцентує увагу на конституційних нормах зарубіжних країн, у яких визначено предмет доказування в конституційному правосудді, що, як і вітчизняне, побудовано згідно з континентальною, кельзенівською моделлю. Обґрунтовано, що доказування в конституційному судочинстві, організованому за континентальною (кельзенівською) моделлю, має певну специфіку, яка полягає в такому: 1. Європейська (кельзенівська) модель конституційної юстиції передбачає створення спеціальних конституційних судів, які переважно не належать до судової системи і розглядають питання, що охоплені їх компетенцією, поза звʼязком із суспільно-політичними явищами й обставинами, які спонукали звернення до них. 2. Повноваження й основні принципи функціонування органу конституційної юстиції такої моделі визначаються нормами конституцій і конкретизуються відповідними законами. 3. Предмет доказування в конституційному судочинстві за континентальною (кельзенівською) моделлю випливає з повноважень, визначених конституцією, і збігається з предметом розгляду конкретної справи згідно з процедурою, встановленою законом. Його специфіка полягає в тому, що конституційний судовий процес такої моделі обмежений питаннями права, тобто зʼясуванням конституційності або неконституційності обʼєктів конституційного судового контролю, а також визначенням суті й змісту обʼєктів офіційного тлумачення. The article is devoted to the relevant, but non-investigative, issues related to the definition of the philosophical, legal, and methodological foundations of the formation of the evidence base in the process of constitutional proceeding. The author pays particular attention to the constitutional norms of foreign countries, which defines the subject of evidence in constitutional justice, which, like the domestic one, is constructed in accordance with the continental model of the Celʼzen. According to the results of the research, the author concludes that evidence in a constitutional proceeding organized by the Continental (Celʼzens) model has a certain specificity, which is as follows: 1. The European (Celʼzens) model of constitutional justice envisages the creation of special constitutional courts, which, as a rule, are not part of the judicial system and consider issues outside the scope of their competence outside the context of socio-political phenomena and the circumstances that prompted the appeal to them. 2. The powers and basic principles of the functioning of the constitutional justice body of such a model, in most cases, are determined by the norms of the constitutions and specified by the relevant laws. 3. The subject of proof in constitutional proceedings in the Continental (Celʼzens) model, as a rule, follows from the powers determined by the constitution and coincides with the subject of consideration of a particular case in accordance with the procedure established by law. Its specificity lies in the fact that the constitutional trial of such a model is limited to issues of law, that is, the clarification of the constitutionality or unconstitutionality of objects of constitutional judicial control, as well as the definition of the essence and content of objects of official interpretation, etc.
Description
Keywords
квазісудовий орган, конституційний контроль, конституційний судовий процес, конституційність, quasi-judicial body, constitutional control, constitutional court process, constitutionality
Citation