Особливості лінгвістичного представництва у федеральному та місцевих парламентах Королівства Бельгії: досвід для України.Features of Linguistic Representation in the Federal and Local Parliaments of the Kingdom of Belgium and their Experience for Ukraine

Abstract
Метою статті є дослідження засад й елементів виборчої системи, яку використовують у країнах з кількома державними мовами, що має бути інструментом репрезентації кожної з мовних груп у представницьких органах влади. Прикладом такої виборчої системи є система формування органів представницької влади Королівства Бельгії. Розглянуто конституційно-правові засади та механізм формування органів представницької та законодавчої влади в Королівстві Бельгії, де передбачено три державні мови, а отже, населення поділяється на три мовні групи. Автори досліджують основні характеристики, особливості й елементи виборчої системи Королівства Бельгії. Основними джерелами дослідження є нормативно-правові акти Королівства Бельгії, зокрема конституційне та виборче законодавство. Увагу акцентовано на рівні репрезентації кожної лінгвістичної групи в місцевих і федеральних органах влади. Наукова новизна полягає в детальному системному аналізі способів формування представницьких органів влади Королівства Бельгії всіх рівнів. Уперше досліджено ефективність використання пропорційної виборчої системи для забезпечення адекватного представництва всіх мовних груп населення країни, у якій є три офіційні державні мови (на прикладі Королівства Бельгії). Автори доходять висновку, що механізми, які використовують у процесі формування місцевих і федеративного парламентів Королівства Бельгії, не цілком забезпечують пропорційне представництво кожної з мовних груп країни. Досвід Королівства Бельгії може бути застосований для розроблення засад реформування виборчого законодавства України, а саме щодо використання пропорційної виборчої системи з відкритими списками. The purpose of the article is to study the principles and elements of the electoral system used in countries with several national languages and should be a tool for representing each language group in the representative bodies. An example of such electoral system is the system of formation of representative bodies in the Kingdom of Belgium. The article examines the constitutional and legal framework and the mechanism of the formation of representative and legislative bodies in the Kingdom of Belgium, where there are three official languages, and therefore the population is divided into three language groups. The authors research the main characteristics, features and elements of the electoral system of the Kingdom of Belgium. The main sources of research are the legal acts of the Kingdom of Belgium, in particular constitutional and electoral legislation. Particular attention is paid to the level of representation of each linguistic group in local and federal authorities. Scientific novelty consists in a detailed system analysis of the ways of forming representative authorities of the Kingdom of Belgium at all levels. For the first time, the effectiveness of using a proportional electoral system to achieve an adequate representation of all language groups of the country in which there are three official languages is researched (using the example of the Kingdom of Belgium). The authors conclude that the mechanisms used in the formation of the local and federal parliaments of the Kingdom of Belgium do not fully ensure the proportional representation of each of the linguistic groups of the country. The experience of the Kingdom of Belgium can be used in developing the principles of reforming the electoral legislation of Ukraine, in particular in terms of using a proportional electoral system with open lists.
Description
Keywords
виборча система, пропорційна виборча система, органи представницької влади, Королівство Бельгія, лінгвістичне представництво, мовні групи, electoral system, proportional electoral system, representative bodies, the Kingdom of Belgium, linguistic representation, language groups
Citation