Адміністративно-правові засади публічної служби у правоохоронній сфері України. Administrative and legal bases for public service in law enforcement area of Ukraine

Abstract
Дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних досліджень сучасної концепції публічної служби в правоохоронній сфері, тенденцій та напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання засад її проходження в контексті найкращих національних здобутків і міжнародного досвіду в умовах перманентних структурно-функціональних змін у системі державного управління. Диссертация посвящена рассмотрению в административно-правовом контексте актуальных вопросов теории и практики организации и функционирования публичной службы в правоохранительной сфере Украины. В диссертационном исследовании на основе актуальных научных разработок украинских и зарубежных ученых, а также с учетом действующего украинского законодательства о публичной службе в целом и в правоохранительной сфере в частности раскрыты понятие и виды публичной службы, а также особенности данной службы в правоохранительной сфере, ее задачи и функции, принципы функционирования. The Thesis is one of the first in domestic administrative and legal science complex researches of the modern concept of public service in law enforcement sphere, with the comprehensive critical analysis and research on the topic area of theory and practice of public service functioning in law enforcement area of Ukraine.
Description
Keywords
публічна служба, правоохоронний орган, функція, принцип, адміністративно-правовий статус, кадрове забезпечення, форма, процедура, європеїзація законодавства, адміністративна реформа, публичная служба, правоохранительный орган, функция, принцип, административно-правовой статус, кадровое обеспечение, форма, процедура, европеизация законодательства, административная реформа, public service, law enforcement body, function, principle, administrative and legal status, staffing, form, procedure, Europeanization of legislation, administrative reform
Citation