Гносеологія права як складова філософії права (загальні думки).Gnosiology of Law as the Constituent Part of Philosophy of Law (General Thoughts)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено діалектичні взаємозвʼязки правової гносеології як складової філософії права з іншими її складовими – правовими онтологією, антропологією, праксеологією та аксіологією. З’ясовано, що взаємозвʼязки правової гносеології з правовою онтологією полягають у такому. З одного боку, пізнавальні процеси в праві належать до сфери правового буття, оскільки вони існують. Загалом акт пізнання є онтологічним актом у тому значенні, що він відбувається насправді. Чимало дослідників включають правові ідеї, концепції, теорії до складу правової реальності. З іншого боку, онтологічно-правові знання здобувають за допомогою методів і підходів, які розробляє правова гносеологія з урахуванням досягнень філософської гносеології. Взаємні звʼязки правової гносеології з правовою антропологією висвітлено в таких висновках. Зміст правової антропології є продуктом правового (і загального) пізнання, водночас, правове пізнання є функцією людини як правової істоти, у цьому контексті правова гносеологія є складником правової антропології. Обґрунтовано висновок про те, що правова гносеологія органічно повʼязана з правовою праксеологією – пізнавальна діяльність у правовій сфері є складовою правової діяльності загалом, а теорія правової діяльності є результатом відповідних пізнавальних процедур. Аргументовано, що правова гносеологія органічно повʼязана з правовою аксіологією як ученням про ціннісний аспект права. Увагу акцентовано на питанні критерію значущості цінностей. Таким критерієм визначено істину, дослідження якої посідають центральне місце в правовій гносеології (як і в загальній гносеології). Проблема істини є також сферою перетину правової гносеології з правовими онтологією, антропологією та праксеологією. Отже, правова гносеологія має діалектичні звʼязки з іншими філософсько-правовими дисциплінами та органічною складовою філософії права.The dialectical interrelations of legal gnosilogy as a component of the philosophy of law along with its other components – legal ontology, anthropology, praxiology and axiology are studied. The relationship of legal epistemology with legal ontology is shown. On the one hand, cognitive processes in law are the part of the sphere of legal existence, as they exist. In general, the act of cognition is an ontological act in the sense that it occurs in reality. Many researchers include legal ideas, concepts, and theories into the legal reality. On the other hand, ontological and legal knowledge is acquired through methods and approaches that are developed by legal gnosiology, taking into account the achievements of philosophical gnosiology. Mutual connections of legal gnosiology with legal anthropology are disclosed in the conclusionsof the article. The entire content of legal anthropology is the product of legal (and general) knowledge and, at the same time, legal knowledge is the function of a human being as a legal one, in this respect, legal gnosiology acts as an integral part of legal anthropology. The conclusion is grounded on the fact that legal gnosiology is organically linked with legal praxiology – cognitive activity in the legal sphere is an integral part of legal activity in general, and the theory of legal activity is the result of the corresponding cognitive procedures. It is shown that legal gnosiology is organically connected with the legal axiology as a doctrine of the value aspect of law.Attention is focused on the question of the criterion of value. This criterion is the truth, the study of which occupies a central place in legal gnosiology (so as in general gnosiology). The problem of truth is also the area of intersection of legal gnosiology with legal ontology, anthropology and praxiology. Consequently, legal gnosiology has dialectical links with other philosophical and legal disciplines and is an integral part of the philosophy of law.
Description
Keywords
філософія права, гносеологія права (правова гносеологія), правове пізнання, методи правового пізнання, philosophy of law, gnosiology of law (legal gnosiology), legal cognition, methods of legal cognition
Citation