Кримінально-правова характеристика створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участі в них. Criminal-legal characteristics on the creation of non-statutory paramilitary or armed formations and participation in them.

dc.contributor.authorКонончук, Артур Олегович
dc.contributor.authorKononchuk, A. O.
dc.date.accessioned2021-08-31T09:03:25Z
dc.date.available2021-08-31T09:03:25Z
dc.date.issued2021-08
dc.description.abstractДисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. Дисертація є комплексним науковим дослідженням сучасних проблем кримінальної відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участь у них, у якому сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності кримінально-правової охорони громадської безпеки від зазначених злочинних об’єднань. Аргументовано положення, згідно з яким попри те, що підстави кримінальної відповідальності учасників незаконних воєнізованих, збройних, а також інших подібних злочинних об’єднань передбачено в кримінальному законодавстві низки зарубіжних держав (Австрія, Азербайджан, Аргентина, Білорусь, Вірменія, Грузія, Данія, Іспанія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Норвегія, Таджикистан, Туркменістан, Німеччина, Росія, Франція, Швеція тощо), у світі не існує єдиних стандартів кримінально-правової природи цих формувань, а отже, вона обумовлена особливостями системи норм, які визначають підстави кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них. Зауважено, що не передбачені законом воєнізовані або збройні формування, передбачені ст. 260 КК України, є самостійними формами співучасті. Доведено помилковість кваліфікації дій учасників не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що функціонують на тимчасово окупованих територіях України, за ст. 260 КК України в тих випадках, коли вони усвідомлюють, що беруть участь у воєнізованих або збройних формуваннях, підпорядкованих терористичним об’єднанням (такі дії слід кваліфікувати за ст. 258-3 КК України). Обґрунтовано доцільність криміналізації в ст. 260 КК України створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участі в них, що не мають на меті вчинення кримінальних правопорушень, а також запропоновано відсутність у них мети вчинення кримінальних правопорушень визнавати головним критерієм їх відмежування від суміжних злочинних об’єднань. Сформульовано систему негативних кримінально-правових наслідків створення та функціонування не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що обумовили необхідність криміналізації суспільно небезпечних діянь, передбачених ст. 260 КК України. Розроблено рекомендації щодо тлумачення кримінально-правових ознак не передбаченого законом воєнізованого або збройного формування та пропозицій щодо їх удосконалення, які охоплюють: 1) диференціацію таких ознак на обов’язкові та факультативні; 2) визнання незаконними тих воєнізованих або збройних формувань, створення та участь у яких не передбачена ні Конституцією, ні будь-яким іншим законом України, а відтак вони не належать до жодного із законних воєнізованих або збройних формувань; 3) тлумачення озброєності не передбаченого законом збройного формування як наявності придатної для використання зброї хоча б частини учасників та усвідомлення ними цього факту та можливість її використання для виконання поставлених завдань; 4) виключення з примітки 2 до ст. 260 КК України вказівки на те, що зброєю ці формування володіють незаконно; 5) доцільність будь-які незаконні дії зі зброєю, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями, бойовою технікою додатково кваліфікувати за сукупністю; 6) необхідність розгляду озброєності в широкому значенні (має включати наявність будь-яких видів зброї, вибухових речовин, вибухових пристроїв, бойової техніки); 7) визнання оптимальним кількісним складом учасників незаконних воєнізованих або збройних формувань трьох і більше осіб; 8) закріплення в примітці до ст. 260 КК України визначення понять «незаконне збройне формування» та «озброєність». Розкрито об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 260 КК України, надано пропозиції щодо їх удосконалення, зокрема: 1) уточнено визначення створення не передбаченого законом воєнізованого або збройного формування шляхом диференціації його ознак на обов’язкові та факультативні, а також момент закінчення злочину у цій формі залежно від виду незаконного формування; 2) уточнено критерії розмежування створення не передбаченого законом воєнізованого або збройного формування від керівництва ними, а також участі в цих об’єднаннях від сприяння їм; 3) підтримано ідею щодо трансформації фінансування не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки у сприяння таким формуванням, а також щодо розміщення участі та сприяння вказаним формування в ч. 1 ст. 260 КК України, а створення та керівництва – у ч. 2 цієї статті; 4) аргументовано доцільність вилучення зі ст. 260 КК України ч. 4 та 5; 5) запропоновано диференціювати кримінально-правову оцінку суспільно корисної мети не передбаченого законом воєнізованого або збройного формування; 6) наведено додаткові аргументи на користь ідеї зниження віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст. 260 КК України, до 14 років тощо. Сформульовано пропозиції щодо оптимізації підстави кримінально-правового заохочення, передбаченої ч. 6 ст. 260 КК України, шляхом визначення оптимальних передумов та умов звільнення від кримінальної відповідальності, а також встановлення заборони на повторне застосування цієї норми. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 – «Law». National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The dissertation is a comprehensive scientific study of modern problems connected with criminal liability for the creation of non-statutory paramilitary or armed formations and participation in them. It formulates proposals to improve the effectiveness of criminal protection of public safety from these criminal formations. It is established that despite the fact that the grounds for criminal liability of members of illegal paramilitary, armed, and other similar criminal formations are provided in the criminal law of a number of foreign states (Austria, Azerbaijan, Argentina, Belarus, Armenia, Georgia, Denmark, Spain, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Norway, Tajikistan, Turkmenistan, Germany, Russia, France, Sweden, etc.), there are no unified criminal law standards for the nature of these formations around the world. Therefore, such liability is caused by peculiarities of the system of norms that determines the grounds for criminal liability for the creation of criminal associations and participation in them. It is proved that the paramilitary or armed formations, provided by Article 260 of the Criminal Code of Ukraine, considered as independent forms of complicity. The erroneous qualification of the actions of participants of paramilitary or armed formations not provided by law operating in the temporarily occupied territories of Ukraine under Article 260 of the Criminal Code of Ukraine has been proved. We are talking about those cases when participants realize that they take part in paramilitary or armed formations subordinated to a terrorist association (such actions should be qualified under Article 258-3 of the Criminal Code of Ukraine). The expediency of criminalization in Article 260 of the Criminal Code of Ukraine of unlawful paramilitary or armed formations creation and participation in such formations, if participants are not intended to commit criminal offenses, is substantiated. It is proposed to recognize the lack of purpose for committing criminal offenses as the main criterion for their separation from related criminal groups. A system of negative criminal-legal consequences of the creation and functioning of unlawful paramilitary or armed formations has been formulated, which have necessitated the criminalization of socially dangerous acts provided for in Article 260 of the Criminal Code of Ukraine. Recommendations for the interpretation of criminal law features of an unlawful paramilitary or armed formation and proposals for their improvement have been developed, including: 1) differentiation of such features into mandatory and optional; 2) recognition of those paramilitary or armed formations, the creation and participation in which is not provided by the Constitution or any other law of Ukraine (therefore, they do not belong to any of the legitimate paramilitary or armed formations), as illegal; 3) interpretation of the unlawful armed formation armament by the presence of usable weapons in possession of the participants and their awareness of this fact and the possibility of weapon usage to perform tasks; 4) exclusion of indications on illegal weapons possession from Note 2 to Article 260 of the Criminal Code of Ukraine; 5) expediency of any illegal actions with weapons, explosives, explosive devices, military equipment to be additionally qualified per totality; 6) the need to consider concept of armament in a broad sense (should include the presence of any type of weapon, explosives, explosive devices, military equipment); 7) recognition of the most optimal quantitative composition of participants in illegal paramilitary or armed formations as three or more persons; 8) enshrining the definition of «illegal armed formation» and «armament» in the Note to Article 260 of the Criminal Code of Ukraine. The objective and subjective features of the crime under Article 260 of the Criminal Code of Ukraine, proposals for their improvement were provided, in particular: 1) the definition of the creation of a non-statutory paramilitary or armed formation by differentiating its features into mandatory and optional, as well as accomplishment of the crime, depending on the type of illegal formation have been made; 2) the criteria for distinguishing the creation of a non-statutory paramilitary or armed formation from exercising its direction, as well as participation in these associations from mere assistance, have been clarified; 3) the idea of transforming the financing of non-statutory paramilitary or armed formations, supplying them with weapons, ammunition, explosives or military equipment to promote such formations, as well as the placement of participation and assistance to these formations in Part 1 of Article 260 of the Criminal Code and for the leadership in part 2 of this article, was supported; 4) the expediency of removing parts 4 and 5 from Article 260 of the Criminal Code of Ukraine is substantiated; 5) the idea to differentiate the criminal-legal assessment of the socially useful purpose of illegal paramilitary or armed formation is proposed; 6) additional arguments in favor of the idea of lowering the age from which criminal liability may arise for committing a crime under Article 260 of the Criminal Code of Ukraine to 14 years are given, etc. Proposals to optimize the basis of criminal law incentives provided for in Part 6 of Article 260 of the Criminal Code of Ukraine by determining the most optimal preconditions and conditions for exemption from criminal liability, as well as establishing a prohibition on re-application of this rule have been formulated.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19545
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectспівучастьuk_UA
dc.subjectкримінальна відповідальністьuk_UA
dc.subjectзлочинне об’єднанняuk_UA
dc.subjectне передбачене законом воєнізоване або збройне формуванняuk_UA
dc.subjectзвільнення від кримінальної відповідальностіuk_UA
dc.subjectгромадська безпекаuk_UA
dc.subjectcomplicity
dc.subjectcriminal liability
dc.subjectcriminal association
dc.subjectillegal paramilitary or armed formation
dc.subjectexemption from criminal liability
dc.subjectpublic safety
dc.titleКримінально-правова характеристика створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участі в них. Criminal-legal characteristics on the creation of non-statutory paramilitary or armed formations and participation in them.uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dcterms.subjectpublic safety
local.special081 – Правоuk_UA
local.udk343.341
local.vidДисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Висновок ФС_Конончук.pdf
Size:
14.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vidhuk oponenta Minchenko na dis Kononchuk.pdf
Size:
557.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vidhuk oponenta Luzenko na dis Kononchuk.pdf
Size:
10.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Дисертація_Конончук.pdf
Size:
3.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Повідомлення_ДФ_26_007_080_Конончук_НАВС.pdf
Size:
260.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections