Методологія дослідження конституційно-правових засад функціонування та розвитку місцевої демократії в Україні.Methodology of the Study of the Constitutional and Legal Principles of the Functioning and Development of the Local Democracy in Ukraine

Abstract
На підставі наукових досліджень у сфері юридичної науки розроблено дієву методологію, що є безумовно специфічною, з огляду на особливості цієї сфери знань. Для проведення успішного наукового дослідження таких явищ державноправової дійсності, як місцева демократія, наприклад, оптимальним є застосування контекстуального комплексного підходу, що дає змогу органічно поєднати філософську, наукознавчу та правознавчу системи знань, методологічний потенціал яких створив передумови формування й використання способів прагматичного виконання поставлених завдань такого дослідження. Методологію науки конституційного права можна розглядати як вчення про методи, принципи та правила їх застосування під час здійснення дослідження явищ у конституційно-правовій сфері існування (статичних і динамічних елементів конституційно-правової дійсності), що є предметом відповідної галузі юридичної науки. Аргументовано, що в контексті новітнього етапу конституційно-правової реформи сучасна юридична наука постійно здійснює пошук оптимального й універсального методологічного інструментарію пізнання правової дійсності, тому це вчення лишається актуальним серед напрямів конституційно-правових досліджень. У звʼязку із цим у статті висвітлено певні важливі методологічні положення, розроблені в цій галузі юридичної науки. Scientific research in the field of legal science today has developed an effective methodology, which is definitely specific because of the peculiarities of this field of knowledge. For successful scientific research of such phenomena of state-legal reality as local democracy, for example, it is optimal to use a contextual integrated approach that allows organically to combine the philosophical, scientific and legal knowledge systems of knowledge, the methodological potential of which has created the prerequisites for the development and use of pragmatic solutions to the tasks such a research. The methodology of the science of constitutional law can be considered as a doctrine of the methods, principles and rules of their application during the study of phenomena in the constitutional and legal sphere of existence (static and dynamic elements of constitutional and legal reality), which is the subject of the corresponding branch of legal science. On this occasion, it should also be borne in mind that, given the latest stage of constitutional and legal reform, modern legal science constantly searches for an optimal and universal methodological tool for the knowledge of legal reality, therefore this doctrine does not lose its relevance among the directions of constitutional and legal research. In this regard, the article describes some important methodological provisions developed in this field of legal science. The problem of local democracy in Ukraine, chosen as a subject of research, determines the need to substantiate its theoretical and applied aspects. This problem is rather complicated, complex and violates a number of key issues that require interdisciplinary, systematic and integrated methods to be addressed. The multidisciplinary nature, versatility and complexity of our scientific problem determine the necessity of its study using methods of different levels of the methodology of law sciences. In addition, it is important for us not only the theoretical study of the object of research, but also the process of formation and development the knowledge about it. Having analyzed the methodology of the study of the constitutional and legal principles of the implementation of local democracy in Ukraine, it is appropriate to emphasize the need for improvement of the methodology of scientific constitutional and legal and municipal-law studies on adaptation and harmonization of general scientific, specific scientific, specifically scientific (constitutional and municipal) methodology in relation to the subject of the study.
Description
Keywords
методологія науки, наукові методи, наукові дослідження, конституційно-правовий інститут, methodology of science, scientific methods, scientific research, constitutional law institute
Citation