Формування органів публічної влади міст в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження. The formation of local authorities in Ukrainian cities and the cities of EU countries: comparative legal research.

Abstract
Дисертація є комплексним науковим дослідженням теоретичних аспектів і практичної реалізації формування органів публічної влади міст в Україні та країнах ЄС, розкритті специфіки її забезпечення в законотворчій та правозастосовній діяльності й відпрацювання на цій основі висновків, узагальнень, пропозицій і рекомендацій в частині перспектив щодо розвитку формування міських органів публічної влади. The dissertation is a comprehensive scientific study of the theoretical aspects and practical implementation of the formation of public authorities of citie s in Ukraine and the EU countries, the disclosure of the specifics of its provision in law making and law enforcement activities, and the elaboration of conclusions, generalizations, proposals and recommendations on this basis in terms of prospects for the development of the formation of urban public authorities.
Description
Keywords
органи публічної влади міст, міська політика, «розумне» місто, місцеві вибори, місцеві референдуми, виборчі системи, виборчий процес, органи місцевого самоврядування, публічна служба, Європейський Союз, local authorities of cities , urban policy, «smart» city, local elections, local referenda, election systems, election proce ss, local self government bodies, public service , European Union
Citation
Collections