Антропологія права як складова філософської антропології (загальний нарис).Anthropology of Law as a Component of Philosophical Anthropology (General Essay)

Abstract
Метастатті полягає в тому, щоб привернути увагу сучасних фахівців з філософії права до здобутків української філософської школи 60-х років ХХ століття в галузі загальної філософії та філософської антропології, а також продемонструвати, що низка положень антропології права є складовими відповідних положень філософської антропології та діалектичні взаємозв’язки антропології права з праксеологією, аксіологією, онтологією ігносеологією права зумовлені діалектичними взаємозв’язками філософської антропології з філософськими праксеологією, аксіологією, онтологією та гносеологією. Слід зазначити, що В.В.Кузьменко у статті «Онтологія, антропологія, аксіологія, гносеологія філософсько-правової концепції Фоми Аквінського»вивчає питання про синкретизм, тобто нерозривну єдність правових онтології, антропології, аксіології та гносеології у зв’язку з філософсько-правовою концепцією мислителя, проте лише стосовно цієї концепції питання слід порушуватиширше. The purposeof the article is to attract the attention of modern specialists on the philosophy of law the achievements of the Ukrainian school of 60-ies of the last century in the field of general philosophy and philosophical anthropology, as well as to show that a number of provisions of anthropology of law are a composites of the relevant provisions of philosophical anthropology, and that the dialectical relationship of legal anthropology with legal praxeology, axiology, ontology and gnoseology are conditioned to the dialectical interrelations of philosophical anthropology with philosophical praxeology, axiology, ontology and gnoseology. It should be noted that Vladimir Kuzmenko in his article «Оnthology, anthropology, axiology, gnoseology of Thomas Aquinas law conception» considers the question of syncretism, that is, the indissoluble unity of the legal ontology, anthropology, axiology and epistemology in connection with a philosophical-legal concept of this thinker, but only with respect to this concept, the question should be put more widely.
Description
Keywords
антропологія права, філософська антропологія, філософія права, правова людина, діалектика, anthropology of law, philosophical anthropology, philosophy of law, legal man, dialectics
Citation