Територіальна громада в системі публічної влади в Україні: теоретичний аспект.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проаналізовано сутність феноменів територіальної громади в системі публічної влади в Україні. Визначено поняття територіальної громади, особливості її формування та функціонування в Україні на сучасному етапі державотворення. З’ясовано, що при цьому важливе місце належить ролі України в європейській системі місцевого самоврядування, особливостям процесу гармонізації її національного законодавства з існуючими європейськими стандартами в цій сфері. Проанализирована сущность феноменов территориальной общины в системе публичной власти в Украине. Определено понятие территориальной общины, особенности ее формирования и функционирования в Украине на современном этапе государственного строительства. Выяснено, что при этом важное место отводится роли Украины в европейской системе местного самоуправления, особенностям процесса гармонизации ее национального законодательства с существующими европейскими стандартами в этой сфере. In the article the author analyzes the phenomena matter of territorial community in the system of public authority in Ukraine. The notion of territorial community as well as some specific features of its establishment and functioning in Ukraine upon current stage of state building has been determined.
Description
Keywords
територіальна громада;, місцеве самоврядування; публічна влада; управління., территориальная община;, местное самоуправление; публичная власть; управление., territorial community;, local self-government; public authority; government; administration.
Citation