Розвиток біоетики в міжнародному праві як глобальної платформи для розв’язання проблем прав людини. Development of Bioethics in International Law as a Global Platform for Solving Human Rights Problems

Abstract
У статті досліджено розвиток біоетики як нового етичного напряму, що виник унаслідок науково-технічного прогресу в біології та медицині в другій половині XX століття, та її подальшу інтеграцію до міжнародного правопорядку, зокрема у сферу прав людини завдяки провідній ролі ЮНЕСКО та Ради Європи. Акцентовано на важливості Конвенції про права людини та біомедицину 1997 року й Загальній декларації про біоетику та права людини 2005 року, які заклали основи розвитку біоетики як складової міжнародного права у сфері прав людини. Досліджено роль норм м’якого права як важливого джерела міжнародного права для вирішення актуальних біоетичних питань, зокрема стосовно прав людини йбіомедицини. The development of bioethics as a new ethical direction, which arose as a result of scientific and technological progress in biology and medicine in the second half of the XX century andits further integration into the international legal order, including the area of human rights thanks to the leading role of UNESCO and the Council of Europe, is examined in the article. The importance of the 1997 Convention on Human Rights and Biomedicine and the 2005 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, which laid the foundations of bioethics as a component of international human rights law, was emphasized. The role of the soft law norms as an important source ofinternational law for solving relevant bioethical issues, in particular related to human rights and biomedicine, has been researched.
Description
Keywords
етика, право, біоетика, міжнародне право, права людини, біоправо, науково-технічний прогрес, law, ethics, bioethics, international law, human rights, bio-law, scientific and technical progress
Citation