ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена дослідженню окремих питань обрання та зміни запобіжних заходів у кримінальному провадженні в контексті аналізу національної судової практики. Розгляд кожного питання у статті підтверджується посиланням на конкретні ухвали слідчих суддів, що дозволило продемонструвати певну тенденцію у правозастосуванні положень статей 194, 200, 201 КПК України. Так, у статті акцентовано увагу на функціональному призначенні запобіжного заходу, метою застосування якого є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання ризикам його можливої негативної поведінки. Констатовано, що визначені частинами 5, 6 ст. 194 КПК обов’язки можуть бути покладені лише під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Вони доповнюють обраний запобіжний захід та не мають самостійного характеру у кримінальному провадженні. Аргументовано, що покладення додаткових обов’язків у контексті ст. 200 КПК є правомірним, якщо вони фактично додаються до обов’язків, які були покладені слідчим суддею, судом у попередньому рішенні про застосування запобіжного заходу, та строк дії яких не закінчився. The article examines issues related to the application and change of the preventive measures in criminal proceedings in the context of an analysis of national case law. The consideration of each issue in the article is confirmed by the reference to the specific decisions of the investigating judges; this allowed showing a certain tendency in law enforcement of the provisions of Articles 194, 200, 201 of the Criminal Procedure Code (CPC). Thus, the article focuses on the functional purpose of the preventive measure, the purpose of which is to enforcement of the suspect, the accused with procedural obligations entrusted to his/her, as well as to prevent the risks of possible negative behavior. It is stated that obligations defined by parts 5, 6 of Art. 194 of the CPC can be assigned when considering an application for a preventive measure. In fact, they complement the chosen preventive measure and are not independent in criminal proceedings. It is argued that the imposition of additional duties in the context of Art. 200 of the CPC is legitimate if they are added to the obligations assigned to the investigating judge, the court in a preliminary ruling on the preventive measure and whose term does not expire.
Description
Keywords
запобіжний захід, зміна запобіжного заходу, кримінальне провадження, процесуальні обов’язки, ухвала cуду, preventive measure, change of the preventive measure, criminal proceedings, procedural obligations, court order
Citation
Collections