Співвідношення діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві з оперативно-розшуковою діяльністю.Operational Units Activities in Criminal Proceedings: Some Aspects of their Relation with Operative-Detective Activities

Abstract
Розглянуто окремі аспекти діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві, її відмінність від оперативно-розшукової діяльності. Обґрунтовано невідповідність чинному законодавству практики доручення органами досудового розслідування оперативним підрозділам проведення слідчих (розшукових) дій, вжиття окремих видів заходів щодо забезпечення кримінального провадження та здійснення розшуку підозрюваного. Запропоновано шляхи вирішення цього питання, зокрема внесення відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України.Рассмотрены отдельные аспекты деятельности оперативных подразделений в уголовном судопроизводстве, её разграничения с оперативно-розыскной деятельностью. Обосновано несоответствие действующему законодательству практики поручений органами досудебного расследования оперативным подразделениям проведения следственных (розыскных) действий, принятия некоторых мер по обеспечению уголовного производства и проведения розыска подозреваемого. Предложены пути решенияданного вопроса, в частности посредством внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.
Description
Keywords
оперативні підрозділи; правовий інститут; кримінальне провадження;, слідчі (розшукові) дії; негласні слідчі (розшукові) дії; заходи забезпечення кримінального провадження; доручення., оперативные подразделения; правовой институт; уголовное производство; следственные (розыскные) действия;, негласные следственные (розыскные) действия; меры обеспечения уголовного производства; поручения., operational units; legal institution; criminal proceedings; investigative (detective) actions;, secret investigative (detective) activities; measures to ensure criminal proceedings; orders.
Citation