ТОПКРОСС ИТОГОВЫХ НОРМАТИВОВ ФУНКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВ. DEFINITION OF GENERALIZED INDICATORS OF ACTIVITY UNITS

Abstract
В управлінні якістю продукції, що випускається необхідно, щоб господарський механізм виробництва (прибуток, рентабельність, ціни і так далі) був важелем впливу на рівень якості. Звідси очевидна необхідність вивчення питань взаємозв`язку економічних показників з показниками рівня якості продукції. Причому для науково обґрунтованого рішення таких задач необхідні також економіко-математичні моделі. Вивченню даного питання приділялася і раніше значна увага. У дослідженнях розглядаються діючі системи з урахуванням впливу якісних показників, без акцентування уваги, що об`ємні і якісні характеристики продукції, що випускається, будучи кінцевими і результуючими показниками діяльності виробництва, визначають продуктивність виробництва, так як ними характеризуються чистий прибуток, раціональне використання ресурсів, майна, засобів. Робиться спроба встановити взаємозв`язок економічних показників з показниками якості таким способом, щоб оцінити діяльність виробництва не за принципом краще – гірше, а за кількісними критеріями. У статті розглянуті питання аналізу якості продукції, які вирішуються математико-статистичними методами. Увага приділена розробленню алгоритмів обробки статистичної інформації за якістю і зв'язку між показниками якості продукції та виробничими факторами. Проведене дослідження, призначене для фахівців, що займаються розробленням, впровадженням та експлуатацією комплексних систем управління якістю на виробництвах з безперервним випуском готової продукції. В результаті вирішення даного питання досягнута мета, показати, що можливо таке планування показників якості та обсягів продукції, що випускається, структури її, яке забезпечує найкраще використання виробничих засобів, тобто максимальну віддачу на кожну вкладену гривню, а також досягнення якісних характеристик й параметрів оптимальним шляхом. In managing the quality of products, it is necessary that the economic mechanism of production (profit, profitability, prices, and so on) is a lever of influence on the level of quality. Hence, it is obvious that it is necessary to study the issues of the relationship between economic indicators and indicators of the level of product quality. Moreover, for a scientifically grounded solution of such problems, economic and mathematical models are also needed. Considerable attention was paid to the study of this issue before. The studies consider the operating systems, taking into account the influence of quality indicators, without focusing on the fact that the volume and quality characteristics of products, being the final and resulting indicators of production activities, determine the productivity of production, since they are characterized by net profit, rational use of resources, property, funds. An attempt is made to establish the relationship between economic indicators and quality indicators in such a way as to evaluate the production activity not according to the principle of better or worse, but according to quantitative criteria. The paper deals with the issues of product quality analysis, which are solved by mathematical and statistical methods. Attention is paid to the development of algorithms for processing statistical information on quality and the relationship between product quality indicators and production factors. The conducted research is intended for specialists engaged in the development, implementation and operation of complex quality management systems in industries with continuous production of finished products. As a result of solving this key issue, the general goal was achieved, to show that it is possible to plan indicators, criteria for assessing the quality and volumes of finished products, its structure, which ensures the best use of production assets, that is, the maximum return on each invested hryvnia, as well as the achievement of high-quality indicators in an optimal way.
Description
Keywords
атрибут, виробництво, задача, норматив і підсумковий, activity, definition, generic, indicator, quality, subdivision, system
Citation
Collections