Методологія сучасних неідентифікаційних балістичних досліджень. Methodology of Modern Non-Identification Balistic Studies

dc.contributor.authorСамойленко, С. М.
dc.contributor.authorSamoilenko, S.
dc.date.accessioned2022-07-12T08:48:10Z
dc.date.available2022-07-12T08:48:10Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractМетою статті є визначення методології неідентифікаційних балістичних досліджень, які здійснюють підчас розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї. Висновки. За результатами наукового пошуку з проблематикистатті було сформульовано низку узагальнень, що полягають в окреслених положеннях. Методологія неідентифікаційних балістичних досліджень є, заснованою на наукових засадах судової балістики (криміналістичної діагностики та ситуалогії) загальної теорії судової експертизи, системою положень, що визначає можливість діагностування природи, станів і властивостей використаної під час вчинення кримі-нального правопорушення вогнепальної зброї, патронів і слідів їх дії, закономірності виявлення властивостей та ознак об’єктів, а також сукупність методів і методик їх експертного дослідження. На відміну від методології неідентифікаційних балістичних досліджень, методика їх проведення – це комплекс методів, застосовуваних у певній послідовності (за етапами дослідження, послідовніс-тю розв’язання підзавдань експертизи тощо), кожен з яких поглиблює певний аспект знань про об’єкт, наданий на дослідження експерта. Використання відповідних методів у сукупності дає змогу розв’язати питання, поставлені на вирішення експертизи. Зроблено висновок, що поряд з відомими загальними методами під час проведення експертиз доцільним у процесі проведення неідентифікаційних балістичних досліджень є використання спеціальних інструментальних і допоміжних методів, а саме: мікроскопічного, фотографічного, дифузно-контактного, інтроскопіч-ного, профілометричного, хімічного, термічної реакції, математичного, спектрального аналізу, геометричного визначення тригонометричних функцій. Сукупність перелічених й інших методів визначає сучасний стан неідентифікаційних балістичних досліджень, виконуючи, певною мірою, роль методологічних принципів діяльності з діагностування вогнепальної зброї, патронів і слідів їхньої дії, а також визначаючи ключові напрями розвитку таких досліджень на найближчий час. The purpose of the article is to determine the methodology of non-identification ballistic studies carried out in the investigation of criminal offenses related to the illegal circulation of firearms. Conclusions. On the basis of a scientific search on the problems of the article, a number of generalizations were formulated that consist in such provisions. The methodology of nonidentification ballistic studies is based on the scientific principles of forensic ballistics (forensic diagnostics and situational analysis), the general theory of forensic examination by a system of provisions that determines the possibility of diagnosing the nature, conditions and properties of firearms, cartridges and traces of their actions used in the commis-sion of a criminal offense, the regularity of determining the properties and signs of objects, as well as a set of methods and techniques for their expert study. Unlike the methodology of non-identification ballistic studies, the methodology for their implementation is a set of methods applied in a certain sequence (by research stages, the sequence of solving expert sub-tasks, etc.), each of which deepens a certain aspect of knowledge about the object submitted for the expert's research. The use of appropriate methods in the aggregate makes it possible to solve the questions posed for the solution of the exami-nation. It is concluded that, along with the known general methods for conducting examinations, it is advisable to use special instrumental and auxiliary methods – microscopic, photographic, diffuse-contact, introscopic, profilometric, chemical, thermal reactions, mathematical, trigonometric functions - when conducting non-identification ballistic studies. The combination of the above and other methods determines the current state of non-identification ballistic research, fulfilling to a certain extent the role of methodological principles for diagnosing firearms, cartridges and traces of their action, as well as determining the main directions for the development of such research in the near future.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/21641
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectметодологіяuk_UA
dc.subjectметодuk_UA
dc.subjectвогнепальна зброяuk_UA
dc.subjectбалістикаuk_UA
dc.subjectекспертизаuk_UA
dc.subjectнеідентифікаційні дослідженняuk_UA
dc.subjectmethodologyuk_UA
dc.subjectmethoduk_UA
dc.subjectfirearmsuk_UA
dc.subjectballisticsuk_UA
dc.subjectexpertiseuk_UA
dc.subjectnon-identification studiesuk_UA
dc.titleМетодологія сучасних неідентифікаційних балістичних досліджень. Methodology of Modern Non-Identification Balistic Studiesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.departmentНаціональна академія внутрішніх справuk_UA
local.udk343.983uk_UA
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ст.4.pdf
Size:
734.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: