МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ПІД ВПЛИВОМ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ. THE CHANGE OF EXCHANGE COURSE MODELING UNDER THE MACROECONOMIC FACTORS INFLUENCE

Abstract
В результаті проведеного дослідження розроблено методичний підхід до моделювання зміни валютного курсу під впливом макроекономічних чинників. Реалізація методичного підходу передбачає: 1) формування системи показників, що впливають на валютний курс; 2) виділення факторів, що впливають на валютний курс, їх економічну інтерпретацію та розрахунок значень; 3) побудову моделі залежності курсу долара від макроекономічних факторів; 4) розрахунок показників еластичності валютного курсу від факторів макросередовища. Запропонований методичний підхід має теоретичне та практичне значення, оскільки дає змогу визначити домінантні фактори впливу на валютний курс та їх силу, що може бути використано при формуванні монетарної політики держави. As a result of the study, a methodical approach to simulating a change in the exchange rate under the influence of macroeconomic factors was developed. The implementation of the methodical approach involves: 1) the formation of a system of indicators that affect the exchange rate; 2) allocation of factors influencing the exchange rate, their economic interpretation and calculation of values; 3) the construction of a model for the dependence of the dollar against macroeconomic factors; 4) calculation of indicators of the elasticity of the exchange rate from the factors of the macro environment.
Description
Keywords
Citation
Collections