Конституціоналізм як режим правового обмеження державної влади.Constitutionalism as a regime of legal restriction of state power.

Abstract
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021 Конституціоналізм в Україні у процесі свого становлення характеризується особливою національною науковою парадигмою, що відповідає сучасним об’єктивним умовам розвитку нашої країни, а також кореспондує перспективним завданням конституційно-правових і демократичних перетворень метою яких є прагнення обмеження (самообмеження) публічної влади. The dissertation on competition of a scientific degree of Doctor of Philosophy on a specialty 081 – Law. National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. Constitutionalism in Ukraine, being in the process of its formation, is characterized by a special national scientific paradigm that corresponds to modern objective conditions of development of our country, and also corresponds to the promising task of constitutional, legal and democratic transformations aimed at limiting (self-limiting) public power.
Description
Keywords
конституціоналізм,, обмеження державної влади,, принципи конституціоналізму,, громадянське суспільство,, конституційний контроль,, правові заборони,, верховенство права,, права та свободи людини.
Citation
Collections