Адміністративно-правове регулювання дисциплінарної відповідальності працівників Державного бюро розслідувань. Administrative and Legal Framework for Disciplinary Liability of Employees of the State Bureau of Investigation

Abstract
У роботі досліджено питання адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників Державного бюро розслідувань. Визначено, що дисциплінарна відповідальність працівників ДБР – це встановлена нормами права система заходів дисциплінарного впливу, що виражається в застосуванні компетентними державними органами (їх посадовими особами) визначених законодавством дисциплінарних стягнень до працівників ДБР за вчинення дисциплінарного проступку з метою забезпечення відновлення порушених прав і свобод у сфері службових правовідносин. Вона характеризується специфічними ознаками, які сформульовані та охарактеризовані у роботі. Проведено порівняння дисциплінарної відповідальності працівників ДБР з іншими видами юридичної відповідальності (адміністративною, кримінальною, цивільно-правовою) і доведено самостійний, особливий, специфічний характер дисциплінарної відповідальності працівників ДБР із сукупністю власних нормативних, фактичних та процесуальних підстав, які дають можливість відрізняти види відповідальності. Сформульовано особливості дисциплінарної відповідальності працівників ДБР, які вирізняють її з-поміж інших видів юридичної відповідальності. Встановлено, що адміністративно-правове регулювання дисциплінарної відповідальності працівників ДБР – це упорядкування за допомогою адміністративно-правових норм суспільних відносин, які виникають у зв’язку із притягненням працівників ДБР до відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, яке відбувається з метою забезпечення належної службової дисципліни та виконання покладених на ДБР завдань. Відзначено превалюючий вплив адміністративного права на такі відносини (зокрема службового права як підгалузі адміністративного права) через публічно-правовий характер діяльності ДБР та завдання, які на нього покладені державою. У той же час не варто спростовувати часткову роль норм трудового права у врегулюванні відносин притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності. У такому комплексному, складному значенні і проявляється сутність адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників ДБР. Аналіз положень нормативно-правових актів, які регулюють державно-службові відносини, дозволяє констатувати відсутність у нормотворців єдиної концепції побудови службового законодавства України у сфері правоохоронної діяльності. З’ясовано, що завданням підрозділів внутрішнього контролю щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДБР є запобігання і виявлення дисциплінарних проступків у діяльності працівників ДБР з урахуванням вимог чинного законодавства. Серед повноважень підрозділів внутрішнього контролю ДБР щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДБР слід виокремити наступні: 1) повноваження у сфері запобігання вчиненню дисциплінарних проступків у діяльності працівників ДБР (превентивного спрямування; здійснення контролю за дотриманням правил етичної поведінки, вимог щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів; консультування щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру тощо); 2) повноваження, які направлені на виявлення дисциплінарних проступків у діяльності працівників ДБР (проведення перевірок на доброчесність та моніторинг способу життя; проведення інтерв’ю із застосуванням поліграфа; перевірка інформації, що міститься у зверненнях; проведення службового розслідування). Визначено, що адміністративно-правовим статусом Дисциплінарної комісії ДБР є правове положення осіб у складі Дисциплінарної комісії ДБР, що визначається за допомогою закріплення у чинному адміністративному законодавстві мети її утворення та організації діяльності, завдань, функцій, компетенції та відповідальності, що дозволяє їй бути повноцінним учасником адміністративно-правових відносин. Основними структурними елементами адміністративно-правового статусу Дисциплінарної комісії ДБР є: мета її утворення; завдання, функції, компетенція та юридична відповідальність. До підстав для притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності є сукупність протиправних, винних, шкідливих дій чи бездіяльності, що посягають на встановлений порядок несення служби у ДБР та службову дисципліну, за які до працівника ДБР може бути застосовано дисциплінарне стягнення. З урахуванням аналізу нормативно-правових актів, які застосовуються для притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності, відзначено розмаїття відповідних підстав, і зауважено, що це може ускладнювати процедурні аспекти дисциплінарного провадження, а тому вимагає належної уніфікації всіх підстав притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності у єдиному нормативно-правовому акті з питань дисциплінарної відповідальності працівників ДБР. Сформульовано поняття службового розслідування за фактом порушення службової дисципліни працівниками ДБР. Охарактеризовано Порядок службового розслідування стосовно працівників ДБР, який охоплює наступні етапи: 1) встановлення підстав для проведення (покладається на Управління внутрішнього контролю ДБР); 2) прийняття рішення про проведення (покладається на Директора ДБР, оформлюється наказом); 3) відсторонення особи, щодо якої проводиться службове розслідування від виконання посадових чи службових обов’язків (за потреби); 4) безпосередньо проведення службового розслідування (всебічне дослідження предмету розслідування); 5) оформлення результатів службового розслідування і передання їх до Дисциплінарної комісії ДБР. Встановлено, що вид дисциплінарного стягнення, який застосовується до працівника ДБР залежить від правового статусу такого працівника. В наявності досить широке розмаїття дисциплінарних стягнень і низка нормативно-правових актів, які регулюють відповідні відносини, тому доцільним вбачається вирішення питання про узагальнення всіх видів дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників ДБР в єдиному нормативно-правовому акті. Враховано позитивні зрушення у сфері адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників ДБР, однак наголошено і на існуванні окремих проблем, вирішення яких є нагальним і необхідним. Запропоновано для вдосконалення правових засад притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності прийняття єдиного нормативно-правового акту, який би визначав всі особливості кожного етапу притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДБР (наприклад, Дисциплінарний статут ДБР). The work studies the administrative and legal regulatory framework for the disciplinary liability of the employees of the State Bureau of Investigation.
Description
Keywords
дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний проступок, дисциплінарне стягнення, дисциплінарна комісія, Державне бюро розслідувань, службове розслідування, працівник ДБР, disciplinary liability, disciplinary misdemeanour, disciplinary commission, State Bureau of Investigation, formal investigation, SBI employee
Citation
Collections