ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ЗАХИСНИКОМ / EUROPEAN STANDARDS OF FORENSIC SUPPORT FOR EVIDENCE COLLECTION BY THE DEFENCE

Abstract
Наукова стаття присвячена дослідженню європейських стандартів криміналістичного забезпечення збирання доказів захисником. У ній зауважується, що захисник, використовуючи надані йому кримінальним процесуальним законодавством можливості (кримінальний процесуальний аспект) та криміналістичні засоби (криміналістичний аспект), гарантує дотримання уповноваженими особами правоохоронних органів під час досудового розслідування міжнародних та європейських стандартів, зокрема – у сфері дотримання прав і свобод людини. Метою наукової статті є визначення європейських стандартів криміналістичного забезпечення збирання доказів захисником. У статті проведено лінгвістичне та наукове тлумачення терміна «європейський стандарт». Звернена увага на правові акти кримінального процесуального спрямування, у яких прослідковується термін «європейський стандарт». У роботі розглянуто зміст і таких понять як «криміналістичне забезпечення», «збирання доказів», «захисник». Також зауважено, що європейські стандарти криміналістичного забезпечення збирання доказів захисником у розумінні Закону України «Про стандартизацію» потребують подальшої розробки. Автор дійшов висновку, що європейські стандарти криміналістичного забезпечення збирання доказів захисником виявляються у двох аспектах: 1) норми та принципи міжнародних правових актів та позиції міжнародних судових установ (поширюють юридичну силу та юрисдикцію на країни Європи), які висвітлюють положення щодо як забезпечення дотримання основоположних прав та свобод підзахисного, так і недопущення їх порушення іншими особами; 2) стандарти, прийняті європейською організацією із стандартизації, які є рекомендаційними та доступними для широкого кола користувачів, – під час виявлення, витребовування, отримання, закріплення, збереження у встановленому порядку криміналістично значущої інформації. Ключові слова: стандарти, міжнародні стандарти, Європейський суд з прав людини, забезпечення прав людини і основоположних свобод, криміналістично значуща інформація.
Description
Список використаних джерел: 1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с. 3. Про стандартизацію: Закон України від 5 черв. 2014 р. № 1315-VII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text. 4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4651-17#Text. 5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text. 6. Сімонович Д.В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків. 2011. 225 с. 7. Лобойко Л.М. Європейські стандарти дотримання прав людини у галузі кримінального судочинства: поняття, система і цінність для реформування кримінального процесу України. Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства: матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 25 травня 2007 р.). ДДУВС. 2007. С. 6–8. 8. Скригонюк М.І. Права і свободи людини та європейські стандарти кримінального судочинства: новітні філософсько-правові погляди. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2009. № 88. С. 61–66. 9. Степаненко К.В. Впровадження Європейських стандартів прав людини у правову систему України: теоретико-правовий аспект. Порівняльно-аналітичне право. № 1. 2019. С. 53–56. 10. Одинцова І.М. Ефективність інституту захисту в кримінальному процесі (вітчизняний досвід реформ та європейські стандарти) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Запоріжжя. 2017. 200 с. 11. Гвоздюк В.В. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій з урахуванням практики Європейського суду з прав людини : дис. … доктора філософії : 081 – Право. Київ. 2021. 294 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/19896/5/dysert_ hvozdiuk.pdf. 12. Крет Г.Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та практичні основи : дис. … док. юрид. наук : 12.00.09. Одеса. 2020. 560 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/13756. 13. Чорноус Ю.М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 492 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/ handle/123456789/16029. 14. Капліна О. Збирання доказів сторонами кримінального провадження. Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Одеса, 2013 р.). ОДУВС, Одеса, 2013. С. 223–229. 15. ДСТУ ISO 21043-2:2021 Криміналістика / Виявляння, фіксування, вилучання, транспортування та зберігання об’єктів. Нац. орган страндартизації ДП «УкрНДНЦ». Ч. 2. 2022. URL: http://uas.gov.ua/2022/09/30/%d0%b4%d1%81%d1%8 2%d1%83-iso-21043-22021-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0% d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1 %82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-2-%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d0%b2/.
Keywords
Citation