АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У науковій публікації досліджуються адміністративно-правові засади інвестиційної діяльності в Україні. Здійснюється класифікація нормативно-правових актів, які регулюють питання інвестицій та інвестиційної діяльності, а також принципів такої діяльності. До адміністративно-правових засобів забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні віднесено такі: норми Конституції України, міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, серед яких провідне місце посідає Угода про асоціацію між Україною та ЄС; відповідне національне законодавство (чинні закони України щодо розвитку, стимулювання, забезпечення та захисту інвестиційної діяльності, відповідні укази Президента та постанови Кабінету Міністрів України); відомчі нормативно-правові акти міністерств та інших органів публічної адміністрації, які деталізують законодавчі акти щодо порядку та засобів здійснення інвестиційної діяльності; акти судової гілки влади, серед яких провідне місце займають рішення Конституційного Суду України, висновки Верховного Суду та рішення касаційних судів, у яких визначаються уніфіковані підходи, правила щодо застосування норм матеріального та процесуального права у сфері інвестицій та інвестиційної діяльності. До принципів здійснення інвестиційної діяльності віднесено такі: принципи верховенства права, законності, диспозитивності, публічності (гласності), свободи договору, свободи вибору форми та способу здійснення інвестиційної діяльності, неприпустимості позбавлення права власності (крім випадків, чітко передбачених Конституцією та законами), судового захисту порушених прав, справедливості, добросовісності та розумності. Формулюється висновок про те, що є необхідність у прийнятті єдиного нормативно-правового акта, який буде регулювати питання інвестицій та інвестиційної діяльності в Україні. In the scientific publication the administrative and legal principles of investment activity in Ukraine are investigated. Classification of legal acts regulating the issues of investment and investment activity is carried out, as well as the principles of such activity. The administrative and legal means of ensuring a positive investment climate in Ukraine include: the norms of the Constitution of Ukraine, international treaties ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine, among which the Association Agreement between Ukraine and the EU occupies a leading position; relevant national legislation: current laws of Ukraine on development, stimulation, provision and protection of investment activity, relevant Decrees of the President and the Cabinet of Ministers of Ukraine; departmental regulatory acts of ministries and other public administration bodies detailing legislative acts on the procedure and means of carrying out investment activities; acts of the judicial branch of power, among which the leading place is held by the Constitutional Court of Ukraine, Conclusions (legal positions) of the Supreme Court, which define unified approaches, rules on the application of substantive and procedural law in the field of investment and investment activities. The principles of investment activity include: the rule of law, legality, dispositiveness, publicity (transparency), freedom of contract, freedom to choose the form and method of investment activity, inadmissibility of deprivation of property rights (except in cases clearly stipulated by the Constitution and laws), judicial protection of violations rights, justice, integrity and reason. The conclusion is formulated, that there is a need to adopt a single legal act that will regulate the issues of investment and investment activity in Ukraine.
Description
Keywords
правові засади, принципи, інвестиції, інвестиційна діяльність, публічно-правові відносини, адміністративно-правове регулювання, систематизація, міжнародні угоди, захист інвестицій, legal principles, principles, investments, investment activity, public relations, administrative and legal regulation, systematization, international agreements, investment protection
Citation
Collections