Взаємодія органів пробації з релігійними організаціями у запобіганні рецидивним злочинам неповнолітніх в Україні. Interaction of bodies of a probation with the religious organizations in prevention recurring crimes of minors in Ukraine.

Abstract
Дисертація присвячена комплексному науковому дослідженню соціально-правових та організаційних засад взаємодії органів пробації з релігійними організаціями у сфері запобігання рецидивним злочинам неповнолітніх в Україні. Висвітлено витоки становлення та розвитку взаємодії органів пробації з релігійними організаціями у запобіганні рецидивним злочинам неповнолітніх в Україні. Проаналізовано правову природу взаємодії органів пробації з релігійними організаціями у запобіганні рецидивним злочинам неповнолітніх в Україні. Розглянуто зарубіжний досвід співпраці органів пробації з релігійними організаціями у запобіганні рецидивним злочинам неповнолітніх. Висвітлено сучасний стан та тенденції рецидивних злочинів неповнолітніх в Україні. Охарактеризовано орган пробації як суб’єкт запобігання рецидивним злочинам неповнолітніх в Україні. Удосконалено та виділено основні форми взаємодії органів пробації з релігійними організаціями з метою запобігання вчиненню неповнолітніми повторних кримінальних правопорушень. Запропоновано напрями вдосконалення практичної діяльності органів пробації та релігійних організацій у сфері боротьби з рецидивною злочинністю неповнолітніх, яке має відбуватися на трьох рівнях: державному, громадському та особистісному. Диссертация посвящена комплексному научному исследованию социально-правовых и организационных основ взаимодействия органов пробации с религиозными организациями в сфере предотвращения рецидивных преступлений несовершеннолетних в Украине. The thesis is devoted to complex scientific research of social and legal and organizational bases of interaction of bodies of a probation with the religious organizations in the sphere of prevention recurring crimes of minors in Ukraine. Sources of formation and development of interaction of bodies of a probation with the religious organizations in prevention recurring crimes of minors in Ukraine are lit. Are analyses the legal nature of interaction of bodies of a probation with the religious organizations in prevention recurring crimes of minors in Ukraine. The foreign experience of cooperation of bodies of a probation with the religious organizations in prevention recurring crimes of minors is considered. The current state and trends of recurrent crimes of minors in Ukraine is lit. Are characterized body of a probation as the subject of prevention recurring crimes of minors in Ukraine. It is improved and are allocated the main forms of interaction of bodies of a probation with the religious organizations for prevention of commission by minors of repeated criminal offenses. The directions of improvement of practical activities of bodies of a probation and the religious organizations in the sphere of fight against recurrent crime of minors which has to occur at three levels are offered: state, public and personal.
Description
Keywords
злочинність неповнолітніх, рецидивна злочинність, органи пробації, преступность несовершеннолетних, рецидивная преступность, crime of minors, recurrent crime, bodies of a probation, recurrent crime
Citation