Процесуальна діяльність адвоката в стадії підготовчого судового провадження. Procedural activity of a lawyer in the stage of preparatory court proceedings.

Abstract
Дисертацію присвячено дослідженню історії розвитку кримінального процесуального законодавства та науки кримінального процесу про процесуальну діяльність адвоката в стадії підготовчого провадження; міжнародних стандартів правового регулювання участі адвоката в підготовчому провадженні; сутності, поняття та нормативноправових основ діяльності адвоката в підготовчому провадженні; структурної побудови процесуальної діяльності адвоката в контексті прийнятих у підготовчому судовому засіданні рішень; змісту процесуальної діяльності адвоката в стадії підготовчого судового провадження як механізму виконання завдань кримінального провадження, особливостей реалізації адвокатом процесуальної діяльності в стадії підготовчого провадження; розробленню пропозицій стосовно вдосконалення законодавства та рекомендацій щодо ефективної практики його застосування з окреслених питань. The dissertation is dedicated to the study of: the history of the development of criminal procedural legislation and the science of criminal procedure, about the procedural activity of a lawyer in the stage of preparatory proceedings; international standards of legal regulation of a lawyer's participation in preparatory proceedings; the essence, concept and legal basis of the lawyer's activities in the preparatory proceedings; structural construction of the lawyer's procedural activity in the context of the decisions made in the preparatory court session; the content of the lawyer's procedural activity at the stage of preparatory court proceedings as a mechanism for solving the tasks of criminal proceedings, the features of the lawyer's implementation of procedural activities at the stage of preparatory proceedings; developing proposals for improving the legislation and formulating recommendations for the effective practice of its application on the issues under consideration.
Description
Keywords
адвокат у кримінальному провадженні, підготовче судове провадження в кримінальному процесі, lawyer in criminal proceedings, preparatory court proceedings in criminal proceedings
Citation
Collections