Основні цінності й принципи професійної етики поліцейського. Basic Valuesand Principles of Police Professional Ethics

Abstract
У статті здійснено комплексний підхід до опрацювання здобутків правових і філософських наук щодо вивчення проблеми цінностей та принципів професійної етики поліцейського й значення цих феноменів у діяльності професіонала. Метастатті –визначитисутністьцінностей і принципів професійної етики та їхньої ролі впрофесійній діяльності поліцейського, що є неможливим без окреслення місії та завдань поліції. Методологія.Методологічним підґрунтям наукового пошуку є сукупність світоглядних і філософських принципів наукового пізнання, методологічних підходів, загальних методів мислення, філософських і загальнонаукових методів, використання яких забезпечило обґрунтованість та достовірність результатів дослідження основних цінностей і принципів професійної діяльності поліцейського. The article takes a comprehensive approach to the study of the achievements ofthe legal and philosophical sciences in the study of the problem of values and principles of professional ethics of police and the importance of these phenomena in the professional. The purpose of the article is to determine the essence and values of professional ethics and their role in the professional work of a police officer, which is impossible without defining the mission and tasks of the police.
Description
Keywords
цінності професійної етики поліцейського, верховенство права, гуманізм, професіоналізм, принципи професійної етики поліцейського, концептуальні засади професійної діяльності, світоглядні засади професійної діяльності, процесуальні засади професійної діяльності, чесноти, values of professional ethics of police officer, Rule of Law, humanism, professionalism, principles of police professional ethics, conceptual principles of professional activity, worldview principles of professional activity, procedural principles of professional activity, virtues
Citation