Розслідування втечі з місць позбавлення волі або з-під варти. Investigation of escape from prison or custody.

Abstract
У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних та організаційно-тактичних засад розслідування втечі з місць позбавлення волі або з-під варти, розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування даної категорії злочинів. Вирішено наступні завдання: висвітлено сучасний стан наукового дослідження проблем розслідування втечі з місць позбавлення волі або з-під варти; з’ясовано найбільш поширені способи підготовки та вчинення досліджуваних злочинів; встановлено місце вчинення злочинів даної категорії; охарактеризовано особу злочинця; виділено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування розглядуваних злочинів та визначено основні напрями їх вирішення; розкрито особливості розшуку осіб, які вчинили втечі з місць позбавлення волі або з-під варти; окреслено шляхи подолання протидії розслідуванню досліджуваної категорії злочинів; конкретизовано організаційні й тактичні положення проведення огляду місця події, допитів підозрюваного та свідків, слідчого експерименту. Розкрито зміст криміналістичної характеристики даного виду злочинів, основними елементами якої є: спосіб і місце вчинення злочину, особа злочинця. Доведено, що спосіб учинення втечі з місць позбавлення волі або з під варти здебільшого включає в себе дії, спрямовані на підготовку до вчинення даного злочину та на його безпосереднє вчинення. Найбільш розповсюдженими діями, спрямованими на підготовку до вчинення втечі з місць позбавлення волі або з-під варти, є: підшукування або виготовлення засобів та знарядь вчинення злочину, підбір співучасників вчинення злочину, розподіл ролей між ними, вибір місця та часу вчинення злочину, вивчення особливостей несення служби працівниками установи виконання покарань або попереднього ув’язнення, їх реакції при надходженні сигналу тривоги, вивчення маршруту руху під час конвоювання тощо. Водночас, найбільш поширеними способами втечі з місць позбавлення волі або з-під варти є: самовільне залишення місця позбавлення волі, втеча «на ривок», обман, підкоп, пошкодження інженерно-технічних засобів охорони, застосування насильства чи погроза його застосування, заволодіння зброєю або її застосування та інші. Обґрунтовано, що під час розслідування втечі з місць позбавлення волі або з-під варти необхідно встановлювати не лише безпосереднє місце вчинення злочину, але й місця, де відбувалися дії, спрямовані на підготовку до вчинення злочину, де залишилися сліди злочину, а також місце приховання засобів і знарядь вчинення злочину та місце затримання злочинця, що дає можливість отримати максимально повну об’єктивну інформацію про вчинений злочин, виявити та вилучити сліди злочину та багато в чому визначає хід подальшого розслідування. Особливу увагу приділено комплексному аналізу структури особи злочинця, зокрема таким елементам, як стать, вік, освітній рівень, сімейний стан, досвід злочинної діяльності, мотив вчинення злочину, статус відповідно до неформальної стратифікації. Доведено, що найчастіше втечу з місць позбавлення волі або з-під варти вчиняють чоловіки, віком 25–35 років, з середньо-спеціальною освітою, які в шлюбі ніколи не перебували, мають дві судимості, засуджені (ув’язнені) за вчинення корисливо-насильницького злочину, мають неформальний соціально-рольовий статус «мужика». Основним мотивом втечі стає бажання побачити членів сім’ї, з’ясувати з ними стосунки у випадку зради чи конфлікту або допомогти їм у вирішенні певних проблем. У роботі сформульовані положення та рекомендації щодо організаційних дій слідчого на початковому етапі розслідування, досліджені типові слідчі ситуації, які можуть скластися під час розслідування даного виду злочинів, і напрями їх вирішення. Обґрунтовується позиція, що типізацію слідчих ситуацій початкового етапу розслідування у кримінальних провадженнях про втечу з місць позбавлення волі або з-під варти, доцільно здійснювати залежно від суб’єкта вчинення злочину, стадії вчинення злочину, місцезнаходження особи, яка вчинила злочин, обсягу та змісту наявної інформації про злочин; на підставі вказаних типових ситуацій визначено основні напрями розслідування та відповідні алгоритми першочергових слідчих (розшукових) дій. Виокремлення типових слідчих ситуацій має не лише теоретичне, але й практичне значення, адже дозволяє розробити алгоритм першочергових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на виявлення та фіксацію доказів, розшук особи, яка вчинила втечу в найкоротший термін, подолання протидії розслідування, а також спланувати хід подальшого розслідування із оптимальним використанням сил та засобів. Запропоновано розуміти розшукову діяльність слідчого (у вузькому розумінні) під час розслідування втеч з місць позбавлення волі або з-під варти як основану на законах та підзаконних нормативних актах систему слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних рішень, поєднану із проведенням організаційних та інших заходів, з метою швидкого та ефективного розшуку і затримання осіб, які вчинили втечу з місць позбавлення волі або з-під варти. Наголошено на тому, що розшукова діяльність, спрямована на встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила втечу з місць позбавлення волі або з-під варти, повинна розпочатися якнайшвидше після вчинення злочину, адже чим довше здійснюється розшук втікача, тим більших матеріальних та репутаційних втрат зазнають правоохоронні органи, в тому числі і органи досудового розслідування. Визначено, що основними суб’єктами протидії розслідуванню втечі з міць позбавлення волі або з-під варти, є особа, яка вчинила втечу; її захисник; інші засуджені, в тому числі і ті, які були свідками чи очевидцями втечі; родичі втікача та інші близькі йому особи (знайомі, товариші); незнайомі втікачу особи, які з різних на те причин, надавали йому допомогу після втечі або іншим чином перешкоджали його розшуку; керівництво та працівники установи виконання покарань чи попереднього ув’язнення, працівники, які здійснюють конвоювання засуджених чи взятих під варту осіб. Доведено, що основними заходами подолання протидії розслідування втечі з місць позбавлення волі або з-під варти є: кримінальні процесуальні, криміналістичні, оперативно-розшукові, організаційні та режимні. Досліджено процесуальні і тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування втечі з місць позбавлення волі або з-під варти. Визначено, що залежно від обставин учинення злочину слідчий може обрати один із способів огляду місця події: ексцентричний (від центра до периферії), концентричний (від периферії до центру), лінійний, який найбільш доцільно використовувати у випадку розслідування втечі, вчиненої шляхом самовільного залишення відкритої території установи виконання покарань, або ж вузловий (у випадку вчинення втечі шляхом підкопу, пошкодження інженерно-технічних засобів охорони тощо). Сформульовано рекомендації щодо застосування тактичних прийомів проведення допитів свідків втечі з місць позбавлення волі або з-під варти. Визначено приблизний перелік обставин, що потребують встановленню під час допиту підозрюваних у вчиненні даної категорії злочинів. Зазначені обставини згруповані у тематичні блоки: відомості щодо особи підозрюваного; відомості про підготовку до вчинення злочину; відомості про обставини (час, місце, спосіб) вчинення втечі; відомості про дії після вчинення втечі. Розглянуто особливості проведення слідчого експерименту під час розслідування втечі з місць позбавлення волі або з-під варти. Окреслено коло проблемних питань, які можуть виникнути під час проведення вказаної слідчої (розшукової) дії, зокрема питання, пов’язані з необхідністю проведення слідчого експерименту в окремих випадках саме темну пору доби, забезпеченням безпеки учасників проведення слідчої (розшукової) дії, обмеженням доступу до місця проведення слідчого експерименту сторонніх осіб, пошуком та залученням понятих, недопущенням спроби повторної втечі підозрюваного під час проведення слідчого експерименту. In the dissertation the complex research of theoretical and organizational- tactical bases of investigation of escape from places of imprisonment or from custody is carried out, theoretical positions and practical recommendations concerning investigation of this category of crimes are developed.
Description
Keywords
втеча з місць позбавлення волі або з-під варти, криміналістична характеристика, місце вчинення злочину, розслідування, типові слідчі ситуації, розшукова діяльність, протидія розслідуванню, слідчі (розшукові) дії, escape from places of imprisonment or from custody, forensic characteristics, crime scene, investigation, typical investigative situations, search activity, counteraction to investigation, investigative (search) actions
Citation
Collections