АДМІНІСТРАТИВНИЙ ШТРАФ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ. Administrative fine as a type of administrative recovery

Abstract
У статті досліджуються особливості реалізації такого адміністративного стягнення, як штраф. Проводиться аналіз ознак розглянутого стягнення. Встановлено, що штрафи притаманні різним галузям права, вони мають не тільки схожі, але й відмінні риси. Але, в будь-якому випадку, штраф виступає переважною формою задоволення порушених інтересів, яку застосовує держава, та зручним засобом диференціації й індивідуалізації відповідальності. Призначення штрафу полягає в тому, щоб, впливаючи на свідомість правопорушників, попереджати нові порушення з боку винного (приватна превенція) та правопорушення інших осіб (загальна превенція). Зазначається, що адміністративний штраф у зв’язку із широким спектром застосування даного виду стягнення (його передбачено у більшості статей КУпАП), а також можливістю варіювання розміру при його призначенні є найефективнішим видом адміністративного стягнення. The article examines the peculiarities of the implementation of such an administrative penalty as a fine. An analysis of the signs of the considered penalty is being carried out. It has been established that fines belong to different branches of law, they have not only similar, but also distinctive features. But, in any case, the fine is the predominant form of satisfaction of violated interests, which is applied by the state, and a convenient means of differentiation and individualization of responsibility. The purpose of the fine is to influence the consciousness of offenders to prevent new violations by the guilty party (private prevention) and offenses by other persons (general prevention). It is noted that an administrative fine in connection with the wide range of application of this type of penalty (it is provided for in most articles of the Code of Administrative Offenses), as well as the possibility of varying its amount when it is imposed, is the most effective type of administrative penalty.
Description
Keywords
Citation
Collections