ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ЗМІСТОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЇХ ПРАВОВОГО СТАТУСУ. Rights of convicts as a substantive element of their legal status

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена науковому обґрунтуванню сутнісних ознак прав засуджених як змістовного елементу їх правового статусу. Виходячи з наявних на сьогодні доктринальних підходів до визначення прав засуджених, спираючись на відповідні нормативні положення, виокремлено такі сутнісні ознаки поняття «право засуджених», як: 1) це міра можливої (дозволеної) поведінки засудженого; 2) така міра має конституційну правову природу, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 63 Конституції України, засуджений користується всіма правами людини та громадянина, за винятком обмежень, що визначені законом і встановлені вироком суду; 3) відповідним правом засуджений може користуватися під відбування покарання; 4) легальний (законодавчо закріплений) характер прав засуджених, оскільки як правовий статус загалом, так і права засуджених зокрема визначено у главі 2 й інших нормах Кримінально-виконавчого кодексу України та інших законах України. The article is dedicated to the scientific substantiation of the essential features of rights of convicts as a substantive element of their legal status. Based on the currently available doctrinal approaches to determining rights of convicts, on the relevant normative regulations, the author identified such essential features of the concept of «right of convicts» as: 1) it is a measure of possible (permitted) behavior of a convict; 2) such a measure has a constitutional legal nature, because in accordance with Part 3 of Art. 63 of the Constitution of Ukraine, a convict enjoys all human and civil rights, except for the restrictions established by law and established by a court sentence; 3) a convict may use the relevant right while serving a punishment; 4) a legal (legally enshrined) nature of rights of convicts, as both the legal status in general and the rights of convicts in particular are defined in Chapter 2 and other provisions of the Criminal-Executive Code of Ukraine and other laws of Ukraine.
Description
Keywords
виконання покарання, відбування покарання, адміністрація органу чи установи виконання покарань, засуджені, правовий статус, права, ознаки, execution of punishment, serving of punishment, penitentiary administration, convicts, legal status, rights, features
Citation
Collections