Воєнний та надзвичайний стан як обставини, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення або призначення покарання. Martial law and state of emergency as circumstances affecting the qualification of a criminal offense or the imposition of punishment

Abstract
У статті досліджено проблемні питання тлумачення і застосування кримінально-правових положень про воєнний та надзвичайний стан, а також пов’язані з ними обставини, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення або призначення покарання – період збройного конфлікту, бойову обстановку, іншу надзвичайну подію, особливий період. Розроблено пропозиції щодо їх вдосконалення. Аргументовано, що розв’язати ці проблемні питання, можна шляхом: 1) застосування науково-обґрунтованого підходу щодо включення досліджуваних обставин, як кваліфікуючих чи особливо кваліфікуючих ознак, в окремі склади кримінальних правопорушень; 2) уніфікації цих обставин з урахуванням форми їх існування (обставин, що обтяжують покарання та обставин, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення), а також найбільш оптимальних конструкцій для диференційованого їх застосування у КК («під час» та «з використанням умов»); 3) заборони одночасного вживання термінів «воєнний стан» та «особливий період» в одній і тій самій конструкції обставини, що обтяжує покарання чи впливає на кваліфікацію; 4) заміни в п. 11 ч. 1 ст. 67 КК терміна «злочин» на – «кримінальне правопорушення» та терміна «інша надзвичайна подія» на – «надзвичайна ситуація». Обставини, що обтяжують покарання, передбачені п. 11 ч. 1 ст. 67 КК, рекомендовано викласти в такі редакції: «Вчинення кримінального правопорушення в особливий період, під час надзвичайного стану або надзвичайної ситуації». Більш небезпечними визнано обставини, які можна позначити конструкцією – «вчинення кримінального правопорушення з використанням умов особливого періоду, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Саме цю конструкцію можна використати у відповідних кваліфікованих та особливо кваліфікованих складах кримінальних правопорушень. Як варіант, вплив на посилення міри призначеного покарання за наявності цієї обставини можна досягти шляхом встановлення спеціального правила призначення покарання у ст. 67 КК. The article examines the problematic issues of interpretation and application of criminal law provisions on martial law and state of emergency, as well as related circumstances that affect the qualification of a criminal offense or sentencing – a period of armed conflict, hostilities, other emergencies, special period. Proposals for their improvement have been developed. It is argued that these problematic issues can be solved by: 1)the application of a scientifically sound approach to the inclusion of the investigated circumstances, as qualifying or especially qualifying features, in certain components of criminal offenses; 2) unification of these circumstances taking into account the form of their existence (aggravating circumstances and circumstances affecting the qualification of a criminal offense), as well as the most optimal designs for their differentiated application in the Criminal Code («during» and «using conditions»); 3) prohibition of the simultaneous use of the terms «martial law» and «special period» in the same construction of a circumstance that aggravates the punishment or affects the qualification; 4) replacement in paragraph 11 of Part 1 of Art. 67 of the Criminal Code, the term «crime» on – «criminal offense» and the term «other emergency» on – «emergency». Aggravating circumstances provided for in paragraph 11 of Part 1 of Art. 67 of the Criminal Code, it is recommended to state as follows: «Committing a criminal offense in a special period, during a state of emergency or emergency». More dangerous are the circumstances that can be described by the construction – «the commission of a criminal offense using the conditions of a special period, emergency or state of emergency». This construction can be used in the corresponding qualified and especially qualified structures of criminal offenses. Alternatively, the impact on the strengthening of the sentence imposed in the presence of this circumstance can be achieved by establishing a special rule of sentencing in Art. 67 of the Criminal Code.
Description
Вознюк А. А. Воєнний та надзвичайний стан як обставини, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення або призначення покарання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 308–317. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/69
Keywords
воєнний стан, надзвичайний стан, збройний конфлікт,, бойова обстановка, інша надзвичайна подія, особливий період, обставини, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, обставини, що обтяжують покарання, martial law, State of Emergency, armed conflict,, combat situation, another emergency, special period, circumstances affecting the qualification of a criminal offense, aggravating circumstances
Citation