Рефлексія сутності та правового змісту громадянства.Reflection of the Essence and Legal Doctrine of Citizenship

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Засадничою метою цієї статті є спроба екстраполювати сутність і правову доктрину громадянства в контексті увідповіднення відносин між людиною, суспільством та державою, збереження єдності комплексу «людина– суспільство–держава» в його перманентному розвитку й цивілізаційних трансформаціях як найкомфортнішого та найбажанішого для кожного. Автор акцентує увагу на основних маркерах визначення сутності громадянства, зʼясування правової сутності цього правового інституту. Класична парадигма аналізованого інституту в значенні «постійного правового та ефективного звʼязку» з будь-якою державою відображена в рішенні Міжнародного суду ООН у справі Nottebohm (Lichtenstein v. Guatemala) 1955 року. Однак параметри цього звʼязку часто є недосяжними для певних категорій людей (апатридів (осіб без визначеного громадянства), біженців, шукачів притулку, внутрішньо переміщених осіб та інших), оскільки вони не володіють тим спектром прав, обовʼязків і привілеїв, які стосуються винятково громадян конкретної держави. Зародження доктрини громадянства повʼязане з містами-державами античної Греції (згодом і Риму), коли пропагували не лише звʼязок між особою та містомдержавою, а передусім приналежність до неї, вірність їй та активну участь у її життєдіяльності. Громадянство уособлювало цінності демократії та правовладдя. Під впливом глобалізаційних, цивілізаційних і міграційних процесів правова сутність громадянства змінюється та потребує перегляду й переосмислення.The primary purpose of this article is to attempt to extrapolate the essence and legal doctrine of citizenship in the context of reconciling the relationship between human, society and the state. We should preserve the unity of the «human-societystate» complex in its continual development and civilization transformations, as the most comfortable and most desirable for everyone. Particular attention is paid to the primary markers of the definition of the essence of citizenship, the clarification of the legal nature of this legal institution. From ancient Greek city-states, the chief business of citizens is to be engaged in political deliberation by voting, by serving on juries (for example in the USA), by participating in public and military service, and to live a self-sufficient life. In core understanding, citizenship is a contract (membership in a community) between a person and the state, where are foreseen mutual rights, duties, and privileges. During last century concepts of citizenship and identity were very popular especially among sociologists (D. Beland, L. Jamieson, T. Marshall, S. Sassen, Ch. Tilly and B. Turner).
Description
Keywords
громадянство, право, сутність, принцип вірності, citizenship, right, essence of citizenship, allegiance
Citation