ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК КРИТЕРІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛІДЧОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ VALUABLE ORIENTATIONS OF THE PERSONALITY AS CRITERION FOR INFORMATIONAL COMPETENCE OF THE INVESTIGATOR OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено вирішенню проблеми місця і ролі цінних орієнтацій у формування і розвиткові інформативної компетентності слідчого Національної поліції, під якою слід розуміти психічне новоутворення, яке характеризує можливість продуктивно і якісно обробити значний обсяг інформації. Методологічний підхід до проблеми ґрунтується на аналізі основних інформативно-психологічних компонентів, що дозволяє виокремити їх в контексті нормативно-правової та функціональної діяльності. На основі виявлених психологічних експериментально-дослідницьких відмінностей встановлено значущий зв'язок між деякими психологічними особливостями і ціннісними орієнтаціями, притаманними інформативно-компетентним слідчим. Система ціннісних орієнтацій в інформаційній діяльності характеризує здатність слідчого до адекватної саморегуляції поведінки і схильності до професійного самовдосконалення в сфері інформативного пошуку і аналітичної роботи. Встановлено структурно-змістовні компоненти ціннісної сфери слідчих. Структура ціннісної сфери інформативно компетентних слідчих формується за термінальними цінностями (цілі індивідуальних і професійних досягнень) та інструментальними (ефективні методи і прийоми професійної інформаційної діяльності) цінностями. Запропоновано низку ключових інформаційних компетенцій як основи організації професійної освіти майбутніх слідчих. Виокремлено перспективні напрями подальшого дослідження зазначеної проблеми.The thesis is devoted to the decision of problem of place and role of the valued orientations in forming and development of informative competence of investigator of the National police, which is comprehend as the psychical new formation that characterizes possibility of subject by effectively and qualitatively to process the considerable volumes of information. Methodological approach to the problem two basic grounds of analysis of informatively-psychological components and sequence of pre-trial investigation allow to distinguish: normatively-judicial and functionalactivity. On results psychological experimental research distinctions are set between some psychological properties and valued orientations, which are inherent to the informatively-competent investigators. The system of valued determinations of informative activity represents the capacity of investigator for adequate self-regulation of behavior and oriented to professional self-perfection in the sphere of informative search and analytical work at investigation of offences. The structure-contentively components of the valued sphere of investigators are established. The structure of the valued sphere of informativelycompetent investigators is formed by terminal values (aims of individual and professional achievements) and values instrumental (effective methods and receptions of professional informative activity). The row of key informative competenses as bases of organization of trade education of future investigators offers. The prospects of the further working of the investigated problem are outlined.
Description
Keywords
ціннісні орієнтації,, компетентність,, психологічні властивості,, інформація,, слідчі, valuable orientations,, competence,, psychological aspects,, information,, investigators.
Citation