Організаційно-правові засади забезпечення функціонування підрозділів дізнання Національної поліції України. Organizational and legal principles of ensuring the functioning of inquiry units of the National Police of Ukraine.

Abstract
Дисертація присвячена дослідженню проблем організаційно-правового забезпечення діяльності підрозділів дізнання Національної поліції України, визначенню теоретичних і практичних проблем, що негативно позначаються на діяльності відповідного інституту. Завдяки комплексному й системному застосуванню загальних і спеціально-юридичних методів наукового пізнання об’єктивно розглянуто окреслені завдання та запропоновано шляхи вирішення проблемних питань. Розглянуто основні підходи до тлумачення базових теоретико-правових категорій відповідної галузі, зокрема визначено поняття дізнання, організаційно-правових засад, дізнавача, правового, наукового, методичного, інформаційно-технічного забезпечення, післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, спеціалізації, стажування та ін. Встановлено, що інститут спрощення досудового розслідування незначних кримінальних правопорушень за умови належної організації його функціонування є дієвим інструментом у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина, а також менеджменті в правоохоронній сфері, зокрема досудовому розслідуванні. Аргументовано положення, згідно з яким поняття дізнання вітчизняні та зарубіжні вчені розглядають у різних інтерпретаціях. Його зміст і наповненість, а також межі відповідної процесуальної (слідчої) діяльності залежать від чинного законодавства. Доведено, що попри те, що інститут здійснення спрощеного досудового розгляду вчинених незначних кримінальних 3 правопорушень був представлений у правових системах здавна, безпосередньо поняття дізнання знайшло своє відображення в законодавстві (у класичному його розумінні) не одразу. Обґрунтовано позицію про те, що власне термін дізнання має багатоаспектний характер: його можна визначити як адміністративну (менеджерську) діяльність уповноваженої особи або як безпосередньо процесуальну діяльність (під час проведення конкретної слідчої (розшукової) дії). Розкрито особливості структури організаційних засад діяльності підрозділів дізнання Національної поліції України, а саме виокремлено такі складові, як нормативне регулювання, підготовка кадрів, а також засади здійснення контролю й нагляду за діяльністю дізнавача як посадової особи органу правопорядку та суб’єкта процесуальних правовідносин. Зауважено, що діяльність дізнавача, з огляду на його подвійний адміністративний статус (одночасне володіння правами поліцейського та правами суб’єкта досудового розслідування), регулюється значним колом нормативно-правових актів, провідне місце з-поміж яких посідає Конституція України. Аргументовано позицію про те, що підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціалізація та стажування є основними й діючими формами підготовки (перепідготовки) працівників поліції для здійснення ними дізнання (за посадою чи за наказом керівника). Така розгалужена система, попри те, що діє тривалий час, не є досконалою, особливо в частині застосування новітніх інформаційних технологій, а також практичної складової. Констатовано дієвість системи контролю та нагляду за діяльністю дізнавача й особи уповноваженої на здійснення дізнання за наказом керівника. Відповідну структуру становлять, зокрема: внутрішній, судовий і громадський контроль, а також прокурорський нагляд, що в синергії забезпечують існування надійних умов дотримання дізнавачем прав і свобод людини та громадянина. Зауважено, що внутрішньовідомчий контроль передусім пов’язаний з питанням адміністрування в органі досудового розслідування (підрозділі дізнання), оскільки охоплює фіксування ходу розслідування, розподіл 4 кримінальних проваджень між відповідними суб’єктами (надання доручень на проведення досудового розслідування), хоч і має певні риси процесуального характеру (у частині відсторонення дізнавача від здійснення розслідування та інших). Судовий контроль схарактеризовано як такий, що зовнішньо інституційно покликаний забезпечити дотримання прав і свобод людини та громадянина в найбільш критичні моменти, коли обставини розслідування не залишають інших способів здобуття інформації, ніж як шляхом тимчасового суттєвого обмеження прав людини, зокрема без її згоди. Визначено, що найбільш недосконалим у діяльності дізнання є громадський контроль, оскільки його можливості вичерпуються лише участю громадськості в конкурсних комісіях перед призначенням на посаду чи під час атестацій. Такі обставини є об’єктивно зумовленими, оскільки інтеграція в законодавство поняття «таємниця досудового розслідування», значно обмежує коло осіб, які можуть бути поінформовані про його деталі. Водночас прокурорський нагляд має риси найбільш тісного співробітництва з підрозділом дізнання та особами, що здійснюють відповідне розслідування безпосередньо, оскільки більшість дій, рішень указаних осіб можуть бути прийняті лише за згоди прокурора або за його ініціативи. Доведено, що зазначені інститути контролю та нагляду суттєво впливають на діяльність підрозділів дізнання Національної поліції України. Водночас безпосередньо такий вплив не можна визнати однозначно позитивним, адже існує низка законодавчих колізій, здатних гальмувати процес досудового розслідування та діяльність дізнавача загалом. На підставі аналізу міжнародних прикладів організації роботи системи спрощення досудового розслідування незначних кримінальних правопорушень сформульовано низку фактів, а також пропозицій щодо подальшого законодавчого коригування відповідної галузі. Зауважено, що попри наявність значної кількості відмінностей з країнами, правова система яких є нетиповою для українського регіону, щодо фундаментальних підходів до організації роботи системи кримінальної юстиції, 5 відповідний досвід за умови його належної адаптації може суттєво оптимізувати функціонування органів правопорядку, зокрема підрозділів дізнання Національної поліції України. Обґрунтовано позицію про те, що основними напрямами вдосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності підрозділів дізнання Національної поліції України є правове та законодавче забезпечення (уможливлює створення юридичного підґрунтя і коригування наявного законодавства з урахуванням соціального становища та проблем правозастосування), організаційне та науково-методичне (дозволяє ефективно, тобто з найменшими витратами і найкращим результатом досягти поставлених перед підрозділом чи окремими посадовими особами цілей досудового розслідування), а також інформаційно-аналітичне забезпечення (у сучасних умовах цей напрям є пріоритетним напрямом діяльності будь-якого органу правопорядку, з огляду на можливості, які відкриваються за умови належної реалізації, а також в умовах конкурування органів правопорядку зі злочинним сегментом). Крізь призму авторської позиції проаналізовано наукові джерела, нормативно-правові акти, а також статистичні дані щодо питання організації діяльності підрозділів дізнання Національної поліції України, на підставі чого сформульовано низку пропозицій і висновків. The dissertation is devoted to the research of problems of organizational and legal support of the investigation units of the National Police of Ukraine and reveals a number of outlined theoretical and practical problems that, in the author 's opinion, significantly negatively affect the activities of the institute.
Description
Keywords
дізнання, організація роботи, орган правопорядку, засади діяльності, права і свободи людини та громадянина, Національна поліція України, менеджмент, law enforcement agency
Citation
Collections