ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВИСНОВКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Procedural features of assessment of the forensic examination conclusion

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті з’ясовано, що висновок експерта – це процесуальний акт, який містить опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені перед ним у дору- ченні сторони кримінального провадження або ухвалі суду. Розкрито механізм оцінки висновку експерта під час досудового розслідування та судового розгляду, зокрема: 1) перевірка дотримання вимог закону під час призначення та проведення експертизи, що полягає у з’ясуванні відповідей на наступні питання: чи дотримана процесуальна форма висновку експерта і наявні належні реквізити (відсутність будь-якої з частин висновку експерта ускладнює чи унеможливлює його оцінку); 2) аналіз достовірності та достатності речових доказів і зразків, що досліджувалися, з точки зору використовуваних методик експертного дослідження; 3) оцінка наукової обґрунтованості експертної методики і правомірності її використання; 4) встановлення повноти та всебічності висновку; 5) оцінка логічної обґрунтованості перебігу і результатів експертного дослідження, що здійснюється шляхом аналізу послідовності стадій дослідження, логічної обумовленості цієї послідовності, обґрунтованості висновків проміжними результатами; 6) перевірка належності результатів експертного дослідження до кримінального провадження (тобто їх доказового значення), під якою розуміють зв’язок з предметом доказування й іншими обставинами, встановлення яких потрібне для досягнення мети судочинства; 7) перевірка відповідності висновку експерта наявним у кримінальному провадженні доказам. The article clarifies that the expert's opinion is a procedural act that contains a description of the research carried out by the expert and the conclusions drawn based on their results, substantiated answers to the questions posed to him in the instructions of the parties to the criminal proceedings or the court's decision. The mechanism for evaluating an expert's opinion during a pre-trial investigation and trial is disclosed, in particular: 1) verification of compliance with the requirements of the law during the appointment and conduct of an expert opinion, which consists in clarifying the answers to the following questions: whether the procedural form of the expert's opinion is followed and the appropriate details are available ( the absence of any of the parts of the expert's opinion makes it difficult or impossible to evaluate it); 2) analysis of the reliability and sufficiency of physical evidence and samples that were examined, from the point of view of the used methods of expert research; 3) assessment of the scientific validity of the expert methodology and the legality of its use; 4) establishing the completeness and comprehensiveness of the conclusion; 5) assessment of the logical validity of the course and results of the expert study, which is carried out by analyzing the sequence of research stages, the logical conditioning of this sequence, the validity of conclusions based on intermediate results; 6) verification of the appropriateness of the results of expert research to criminal proceedings (that is, their probative value), which is understood as the connection with the subject of evidence and other circumstances, the establishment of which is necessary to achieve the goal of the proceedings; 7) verification of the conformity of the expert's opinion with the evidence available in the criminal proceedings.
Description
Keywords
спеціальні знання; кримінальне судочинство; кримінальне провадження; судова експертиза; оцінка висновку, special knowledge; criminal justice; criminal proceedings; forensic examination; evaluation of the conclusion
Citation
Collections