International and European forensic support standards for criminal proceedings. Міжнародні та європейські стандарти криміналістичного забезпечення кримінального провадження

Abstract
Актуальність дослідження зумовлена тим, що Україна є кандидатом на членство в Європейський Союз, тому одне з пріоритетних її завдань полягає в адаптації всіх юридичних механізмів регулювання суспільних відносин до європейських стандартів, зокрема й у сфері кримінального провадження. Мета статті – визначити поняття і зміст міжнародних та європейських стандартів криміналістичного забезпечення кримінального провадження. Для досягнення мети застосовано порівняльно-правовий, системно-структурний і догматичний методи. За результатами здійсненого дослідження встановлено, що міжнародні та європейські стандарти криміналістичного забезпечення кримінального провадження охоплюють як кримінальний процесуальний, так і криміналістичний аспекти. The research relevance is determined by the Ukrainian candidateship European Union membership, and therefore one of its priority tasks is to adapt all legal mechanisms for regulating public relations to European standards, including in the area of criminal proceedings. The study aims to define the concept and content of international and European standards of forensic support of criminal proceedings. Comparative legal, systemic structural, and dogmatic methods were used in the study. Based on the study results, it is established that international and European standards of criminalistics support criminal proceedings covering both criminal procedural and forensic aspects. The author argues that in the criminal procedural aspect, such standards are manifested in the fact that all actions in criminal proceedings are carried out exclusively in the manner prescribed by criminal procedural legislation. A generalised statement on the fact that in the field of criminal proceedings, it is permissible to use the category of international standards for the implementation of this type of state activity in the course of its forensic support, but the procedural rules of both investigative and judicial activities cannot be brought by the international community to a single standard for all countries, since they are specific to each state depending on the system of government, legal system, historical, political and other features. The provisions of international and European standards of forensic support of criminal proceedings are also analysed, concluding that in the forensic aspect, criminal proceedings are implemented with the use of appropriate technical, tactical, and forensic support, and the allocation of such positions is of practical importance to ensure effective achievement of the objectives of criminal proceedings by the best international and European standards. The study findings can be used for further scientific research on the issues of criminal proceedings, as well as for improving Аргументовано положення, що в кримінальному процесуальному аспекті такі стандарти виявляються в тому, що всі дії в кримінальному провадженні здійснюють виключно в тому порядку, який визначений кримінальним процесуальним законодавством. Сформульовано узагальнене положення про те, що у сфері кримінального провадження під час його криміналістичного забезпечення допустимо використати категорію міжнародних стандартів здійснення цього виду державної діяльності, але процедурні правила як слідчої, так і судової діяльності не можуть бути приведені міжнародною спільнотою до єдиного для всіх країн стандарту, оскільки вони специфічні в кожній державі залежно від устрою, правової системи, історичних, політичних та інших особливостей. Також проаналізовано положення міжнародних і європейських стандартів криміналістичного забезпечення кримінального провадження, сформовано висновок про те, що в криміналістичному аспекті кримінальне провадження реалізують із застосуванням належного техніко-, тактико- й методико-криміналістичного забезпечення, а виокремлення таких позицій має практичне значення задля забезпечення ефективного досягнення завдань кримінального провадження за найкращими світовими та європейськими зразками. Практична цінність дослідження полягає в тому, що його результати може бути використано для подальших наукових розвідок з проблематики кримінального.
Description
Keywords
investigation; criminal offence; human rights and freedoms; investigative (detective) actions; forensic means;розслідування; кримінальне правопорушення; права та свободи людини; слідчі (розшукові) дії;
Citation
Collections