КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ПОШКОДЖЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ. CRIMINAL LIABILITY FOR INTENTIONAL DAMAGE OR DESTRUCTION OF TELECOMMUNICATIONS NETWORK UNDER THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES

Abstract
Здійснено порівняльно-правове дослідження зарубіжного та національного кримінального законодавства у частині відповідальності за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі. Обґрунтовано, що: 1) родовим об’єктом більшості досліджуваних норм є суспільні відносини у сфері права власності; 2) потерпілий від посягання на об’єкти телекомунікацій конкретизований лише у відповідній нормі КК Французької Республіки; 3) переважна більшість досліджуваних норм є бланкетними; 4) не усі об’єкти телекомунікацій є предметами досліджуваних кримінальних правопорушень; 5) посягання на об’єкти телекомунікацій за кримінальним законодавством зарубіжних держав вчиняється як активною поведінкою винного – дією, так і пасивною – бездіяльністю; 6) формами прояву об’єктивної сторони є пошкодження, руйнування, демонтування, приведення у непридатний для експлуатації стан, приведення до перебоїв у роботі (перешкоджання), порушення правил охорони об’єктів телекомунікацій; 7) посягання на об’єкти телекомунікацій, з урахуванням особливостей конструкції об’єктивної сторони, є кримінальними правопорушеннями з матеріальним складом, тобто наслідки у вигляді припинення надання телекомунікаційних послуг є обов’язковою ознакою; 8) суб’єкт досліджуваних кримінальних правопорушень загальний; 9) суб’єктивна сторона посягань на об’єкти телекомунікацій за кримінальним законодавством зарубіжних держав характеризується різними формами вини (умисною, необережною, змішаною). Аргументовано, що доповнення ст. 360 КК України кваліфікуючою ознакою «під час воєнного або надзвичайного стану, або у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій» дозволить комплексно протидіяти посяганням не тільки на об’єкти телекомунікацій, а й на територіальну цілісність та конституційний лад України. Автором запропоновано запровадити до чинного законодавства деякі позитивні аспекти із норм зарубіжного законодавства. Результати дослідження були використані під час формування пропозицій щодо внесення змін до норм КК України, які передбачають кримінальну відповідальність за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі (ст. 360 КК України). A comparative legal study of foreign and national criminal law in terms of liability for intentional damage or destruction of the telecommunications network. It is substantiated that: 1) the generic object of most of the studied norms is public relations in the field of property rights; 2) the victim of encroachment on telecommunications facilities is specified only in the relevant provision of the Criminal Code of the French Republic; 3) the vast majority of the studied norms are blanket; 4) not all objects of telecommunications are the subject of the investigated criminal offenses; 5) encroachment on the objects of telecommunications under the criminal legislation of foreign states is committed both by the active behavior of the perpetrator - action, and passive – inaction; 6) forms of manifestation of the objective side are damage, destruction, dismantling, bringing into unusable condition, leading to interruptions in work (interference), violation of the rules of protection of telecommunications facilities; 7) encroachment on the objects of telecommunications, taking into account the peculiarities of the construction of the objective side, are criminal offenses with material composition, ie the consequences in the form of termination of the provision of telecommunications services is a mandatory feature; 8) the subject of the investigated criminal offenses is general; 9) the subjective side of encroachments on telecommunications objects under the criminal law of foreign countries is characterized by various forms of guilt (intentional, careless, mixed). It is argued that the addition of Art. 360 of the Criminal Code of Ukraine qualifying feature «during a state of war or emergency, or in security zones adjacent to the area of hostilities» will allow comprehensive counteraction to encroachment not only on telecommunications facilities, but also on the territorial integrity and constitutional order of Ukraine. The author proposes to introduce into the current legislation some positive aspects of the norms of foreign legislation. The results of the study were used during the formation of proposals for amendments to the norms of the Criminal Code of Ukraine, which provide for criminal liability for intentional damage or destruction of the telecommunications network (Art. 360 of the Criminal Code of Ukraine).
Description
Юріков О. О. Кримінальна відповідальність за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі за законодавством зарубіжних держав. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7. С. 242–245.
Keywords
телекомунікаційна мережа, технічні засоби телекомунікацій, споруди електрозв’язку, критична інфраструктура, лінії зв’язку, об’єкти телекомунікацій, об’єкти життєзабезпечення, пошкодження, знищення, руйнування, telecommunication network, telecommunication technical means, telecommunication constructions, critical infrastructure, communication lines, telecommunication objects, life support objects, damage, destruction, destruction
Citation