Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні.Investigators (search) action in criminal proceedings

Abstract
У навчально-науковому посібнику висвітлено поняття, сутність та класифікація слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, визначено поняття, права та обов’язки учасників кримінального провадження при проведенні слідчих (розшукових) дій. Розкрито поняття, мету, підставу і процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій. Визначено сутність й особливості забезпечення засади недоторканності права власності, розглянуто ґенезу зазначеної засади та її співвідношення з іншими засадами, спрямованими на охорону права власності.In educational science manual covers the concept, nature and classification of investigative (detective) and covert investigative (detective) action defined the concept and the rights of participants of criminal proceedings during the investigative (detective) action. The concept, purpose, reason and procedural order of the investigation (search) operations. The essence and integrity features ensure the principles of ownership, considered genesis of that framework and its relationship with other principles aimed at protecting property rights.
Description
Бібліографічний опис: Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні [навч. наочн. посіб. у схемах і таблицях ] / О.А. Осауленко, А.В., Самодін, Г.М. Степанова та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 140 с.
Keywords
слідчі (розшукові) дії, сторона обвинувачення, сторона захисту, учасники кримінального процесу, следственные (розыскные) действия, сторона обвинения, сторона защиты, участники уголовного процесса, investigative (detective) action, the prosecution, the defense, the participants in criminal proceedings
Citation