Особливості використання захисником спеціальних знань у кримінальному провадженні / Specificity of special knowledge use by the defense attorney in criminal proceedings

Abstract
Наукова стаття присвячена дослідженню особливостей використання захисником спеціальних знань у кримінальному провадженні. У ній зауважується, що підвищення ефективності захисту напряму залежить від прийняття захисником правильних тактичних рішень в межах криміналь-ного провадження, тобто побудови тієї лінії захисту, яка принесе бажаний результат. Вибір таких тактичних рішень залежить, зокрема, від обсягу володіння захисником спеціальними знаннями або його ерудованості щодо їх застосування іншими уповноваженими учасниками.Метою статті є визначення особливостей використання захисником спеціальних знань у кри-мінальному провадженні.У статті проведено лінгвістичне та наукове тлумачення поняття «спеціальні знання». Автора-ми зауважено на тому, що під час формування змісту вказаного поняття потрібно враховувати за-для якої мети вони застосовуються (тобто не лише для розслідування, розкриття чи попередження кримінальних правопорушень, а і захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обви-нуваченого та інших суб’єктів, передбачених ч. 1 ст. 45 Кримінального процесуального кодексу України). У роботі звернена увага і на форми застосування захисником спеціальних знань у кри-мінальному провадженні. Наголошено, що сприяє покращенню ситуації розслідування обґрунту-вання позиції захисту, яка спирається на думку спеціаліста або висновок експерта з доведенням такого обґрунтування стороні обвинувачення.Автор дійшов висновку, що особливість використання захисником спеціальних знань у кримі-нальному провадженні виявляється в тому, що він: може як безпосередньо їх застосовувати (са-мостійно), проте обмежено в порівнянні з органами досудового розслідування, так і опосередко-вано (через слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого суддю, суд залучити спеціаліста чи судового експерта (або затребувати їх висновки)); використовує їх, керуючись, зазвичай, загальновідомим конституційним принципом «дозволено все, що прямо не заборонено законом», а уповноважені особи органів досудового розслідування – лише відповідно до конкретної норми, яка передбачена у правовому акті різного ієрархічного рівня (за юридичною силою).Ключові слова: спеціаліст, експерт, адвокат,злочин,збирання доказів.
Description
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. No 4651-VI. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. No 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text.3. Академічний тлумачний словник української мови (1970–1980). Словник української мови: в 11 т. 1979. Т. 10. URL: http://sum.in.ua/. 4. Бишевець О.В. Використання спеціальних знань у доказуванні в кримінальних проваджен-нях. Вісник кримінального судочинства. 2015. No 1. С. 209–215.5. Тертишник В.М. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. / 17-те вид., доповн. і переробл. Київ: Алерта, 2020. 1088 с.6. Пиріг І.В., Бідняк Г.С. Використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні: навч. посібник. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 140 с.7. Лук’янчиков Є.Д. Лук’янчиков Б.Є., Петряєв С.Ю. Використання спеціальних знань у кримі-нальному провадженні. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 4 (44). 2019. С. 125–130. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/32880/1/VPSP2019-4_125-130.pdf.8. Гончаренко В.Г. Курдюков В.В., Легких К.В. Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні. Вісник Академії адвокатури. Вип. 9, 2007. С. 22–32.9. Сидоренко Д.В. Поняття спеціальних знань у кримінальному провадженні. Право і су-спільство. 2022. No 6. С. 253–260.10. Шепітько В.Ю. Криміналістичні та спеціальні знання: сутність, співвідношення, тенденції використання. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінально-го процесу. Київ: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. С. 611–616.11. Гвоздюк В.В. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій з урахуванням практики Єв-ропейського суду з прав людини: дис. ... доктора філософії: 081 – Право. Київ. 2021. 294 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/19896/5/dysert_hvozdiuk.pdf.12. Зозуля Н. Експерт з питань права: проблема процесуального статусу. Українське право. 2021. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/ekspert-z-pitan-prava-problema-protsesualnogo-statusu/. 13. Експерт з питань права: повноваження та обов’язки. Юридична газета online. No 3 (709). URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/ekspert-z-pitan-pravapovnovazhennya-ta-obovyazki.html. 14. Гвоздюк В.В. Тактика допиту підозрюваного в кримінальному провадженні відповідно до практики Європейського суду з прав людини. Юридична психологія. 2020. Вип. No 2 (27). С. 95‒102. doi: https://doi.org/10.33270/03202702.95.15. Сідєльніков А.В. Спеціальні знання в діяльності адвоката-захисника: дис. ... канд. юрид. наук.: спец. 12.00.09. Київ. 2019. Академія адвокатури України. 274 с.16. Сідєльніков А.В. Можливості використання спеціальних знань стороною захисту. Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (20–21 квіт-ня 2018 р., м. Харків). Харків: Асоціація аспірантів юристів, 2018. С. 104–107.17. Криміналістика: підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Самодін та ін.; за заг. ред. В.В. Пясковського // 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: Право, 2020. 752 с.
Keywords
Citation