Теоретико-правові засади судового правозастосування. Theoretical and legal principles of judicial law enforcement.

Abstract
Дисертація є першим вітчизняним комплексним монографічним дослідженням (здійсненим після конституційної реформи щодо правосуддя 2016–2017 рр.) теоретичних засад судового правозастосування в Україні як особливого процесу практичного досягнення верховенства права в повсякденній діяльності судів. На монографічному рівні за допомогою особливого методологічного інструментарію з’ясовано природу сучасного праворозуміння як теоретичної основи формування мислення суддів, вивчено специфіку правозастосування та роль судового правозастосування в механізмі правового регулювання. На теоретичному рівні встановлено прояв судового правозастосування як процесуальної форми (специфічного типу) реалізації права, а також розкрито мету і призначення судового правозастосування. Здійснено спроби з’ясувати диференціацію функцій судової правозастосовної діяльності, визначити принципи судового правозастосування, а також охарактеризувати стадії судового правозастосування. Окрему увагу зосереджено на з’ясуванні сутності юридичного пізнання під час судового правозастосування; розкрито юридичну аргументацію у процедурі обґрунтування й мотивування судових рішень. Вивчено сутність тлумачення правових норм під час судового правозастосування, досліджено судові рішення як результат правозастосовної діяльності суду. На підставі здійсненої реформи 2016–2017 рр. окреслено розвиток і значення судової правотворчості в судовому правозастосуванні, а також розроблено теоретико-правову модель судового верховенства як практичного шляху забезпечення верховенства права в діяльності судів, на підставі чого на теоретичному рівні встановлено значення правових висновків Верховного Суду під час забезпечення єдності судового правозастосування. Розкрито теоретичні проблеми рівня незалежності судової влади й незалежність судді під час здійснення правосуддя як засади забезпечення єдності судового правозастосування, а також запропоновано авторські перспективи забезпечення єдності судового правозастосування за наявності фактора транзитності законодавства. The dissertation is the first domestic comprehensive monographic study (carried out after the constitutional reform of justice in 2016-2017) of the theoretical foundations of judicial enforcement of Ukraine as a special process of practical achievement of the rule of law in the daily activities of courts. At the monographic level with the help of special methodological tools (dialectical, hermeneutic, prognostic, comparative-legal, formal-logical methods, modeling method, correlation decomposition, complex analysis, intersectoral method of legal research, logical methods (abstraction, analysis, synthesis, induction, deed , extrapolation, modeling) and others) revealed the theoretical foundations of judicial law enforcement in a broad sense - as a theoretical and legal model. The nature of modern legal understanding as a theoretical basis for the formation of judges' thinking is clarified, the specifics of law enforcement and the role of judicial law enforcement in the mechanism of legal regulation are studied.
Description
Keywords
судове правозастосування, суд, верховенство права, судове верховенство, тлумачення, судове рішення, судова незалежність, транзитність законодавства
Citation