Legal journal of the National Academy of Internal Affairs

Permanent URI for this community

Науковий журнал «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» — це журнал із відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідження та оглядові матеріали з різних аспектів права та правових систем. Журнал публікує результати наукових досліджень з найактуальніших проблем розвитку права, юридичної практики, діяльності державних інституцій в галузі законотворення та правозастосування. Мета журналу «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» полягає в тому, щоб сприяти глибокому розумінню складної динаміки, що формує світ, надаючи цінну інформацію для юристів, науковців, практиків і зацікавлених громадян. До складу редакційної колегії журналу входять науковці з України, Республіки Казахстан, Німеччини, Польщі, Латвії. Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, що дозволяє розповсюджувати рукопис з визнанням авторства роботи і першої публікації в цьому журналі. Журнал дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями, задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст доступний для вільного перегляду користувачів безкоштовно. З 2019 журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643). • Цілі і проблематика. Редакційна політика журналу «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» ґрунтується на таких принципах: об'єктивність і неупередженість у відборі статей для публікації; високі вимоги до якості наукових досліджень; обов'язкове рецензування статей; колегіальність у прийнятті рішень про публікацію статей; доступність та оперативність у спілкуванні з авторами; суворе дотримання авторських прав. Основним критерієм відбору матеріалів для публікації є оригінальність та актуальність ідеї, наукова та фактична достовірність викладеного матеріалу. Мета журналу «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» є створення професійної платформи для аналізу та обговорення тенденцій у сфері юриспруденції та права. Цілі: сприяти розвитку юридичних наук на українському і світовому рівнях; допомогати в підвищенні компетенції фахівців юридичної галузі; поширювати досвід і знання провідних спеціалістів у правовій сфері; переймати та інтегрувати передовий досвіду інших держав у галузі права в Україні; налагодження партнерської співпраці з міжнародними науковими видавничими організаціями. Проблематика: юридична компаративістика; конституційне право; цивільне право; адміністративне право; фінансове право; трудове право; земельне право; екологічне право; кримінальне право; цивільно-процесуальне право; міжнародне публічне право; міжнародне приватне право; міжнародне гуманітарне право. Журнал надає перевагам статтям, присвяченим практичним і теоретичним дослідженням права та правових систем, правил, інститутів і процесів, які будуть особливо цікаві для практикуючих юристів, суддів, докторантів, науковців і студентів вищих навчальних закладів, які цікавляться правовими питаннями, процесами та досвідом. • Галузь наук: Юридичні. Спеціальність: 081 – Право. • Періодичність випуску: 4 рази на рік • Мова видання: англійська • Рік заснування: 2011 • Засновник видання: Національна академія внутрішніх справ • Видавець: Національна академія внутрішніх справ • Зареєстровано субʼєктом у сфері друкованих медіа рішенням №26 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11.01.2024. • Ідентифікатор медіа: R30-02448. • Голова редколегії: ВОЛОДИМИР ЧЕРНЄЙ - доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ, Україна • Головний редактор: СЕРГІЙ ЧЕРНЯВСЬКИЙ - доктор юридичних наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх справ, Україна. • Відповідальний редактор: ОЛЕКСІЙ КОРОТКИЙ - здобувач PhD. • Національні члени редколегії: ОЛЕКСІЙ ДРОЗД - доктор юридичних наук, професор, Національної академії внутрішніх справ, Україна; ВОЛОДИМИР СЕВРУК - доктор юридичних наук, доцент, Національної академії внутрішніх справ, Україна; ЮЛІЯ ЧОРНОУС - доктор юридичних наук, професор, Національної академії внутрішніх справ, Україна; ІРИНА БЕРЕСТОВА - доктор юридичних наук, професор, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Україна; АНДРІЙ ВОЗНЮК - доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ, Україна. • Міжнародні члени редколегії: ЯН ВІДАЦКІ - доктор габілітований у галузі право, Краківська академія імені Анджея Фрича Моджевського, Республіка Польща; ЖАННА ХАМЗІНА - доктор юридичних наук, професор, Казахський національний педагогічний університет імені Абая, Республіка Казахстан; АНДРЕАС ЗІММЕРМАНН - доктор юридичних наук, професор, Потсдамський університет, Федеративна Республіка Німеччина; АДАМ ВАЛЬДЕМАР ЧАРНОТА - доктор філософії у галузі право, професор, Ризька вища школа права, Латвійська Республіка; ЛУКАШ ГРУЩИНСЬКИЙ - доктор габілітований у галузі право, Університет Козьмінського, Республіка Польща; СТЕФАН ХОБЕ - доктор габілітований у галузі право, професор, Кельнський університет, Федеративна Республіка Німеччина; ПЬОТР СТЕЦЬ - доктор габілітований у галузі право, професор, Опольський університет, Республіка Польща; ЄРМЕК БУРІБАЄВ - доктор габілітований у галузі права, професор, Кельнський університет, Німеччина. • Включений до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

Browse