Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/932
Title: Аксіологічний чинник громадянського суспільства на шляху подолання маргіналізації соціуму. Axiological factor of civil society in overcoming the marginalization of socium.
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Аксиологический фактор гражданского общества на пути преодоления маргинализации социума
Authors: Носенко, О. В.
Nosenko, A. V.
Keywords: громадянське суспільство, масове суспільство, маргінальність, трансформація,;політичні цінності, демократія, держава, влада, еліта.;гражданское общество, массовое общество, маргинальность, трансформация, политические ценности,;civil society, mass society, marginality, transformation, political values, democracy, state, power, elite.
Issue Date: 2014
Abstract: Розкрито проблему становлення масового, маргінального суспільства, що загрожує соціально-економічній, політичній, культурній та національній безпеці української держави. Доведено, що визначальною цінністю демократичних процесів як розвинених країн, так і країн, що розвиваються, є формування та функціонування громадянського суспільства, покликаного стати на заваді процесам масовізації та маргіналізації соціуму. Раскрыта проблема становления массового, маргинального общества, угрожающего социально-экономической, политической, культурной, национальной безопасности украинского государства. Доказано, что главной ценностью демократических процессов развитых и развиваючихся стран есть формирование и функционирование гражданского общества, призванного стать преградой на пути массовизации и маргинализации социума. In the article the problem of formation of the mass marginal society which is threatening the social, economic, political, cultural and national security of the Ukrainian state is reflected. It is proved that a fundamental value of democratic processes in both developed and developing countries is the formation and functioning of civil society, which is intended to impede the process of society᾽s «massing» and marginalizing.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/932
Appears in Collections:Аксіологія права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfukr358.03 kBAdobe PDFView/Open
7(1).pdfrus94.35 kBAdobe PDFView/Open
7(2).pdfeng161.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.