Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/831
Título : Патент України на корисну модель «Спосіб ідентифікації гладкоствольної вогнепальної зброї за слідами каналу ств ола на елементах спорядження набоїв» № 87289
metadata.local.vid: Описи патентів на винаходи, корисні моделіта промислові зразки.
Autor : Джужа, Олександр Миколайович
Орлов, Юрій Юрійович
Кофанов А.В., Андрій Віталійович
Арешонков В.В., Віталій Володимирович
Золотухін, Костянтин Семенович
Медвідь, В.О.
Красюк, І.П
Fecha de publicación : 10-feb-2014
Resumen : Корисна модель належить до галузі криміналістики, зокрема до експертних досліджень гладкоствольної вогнепальної зброї й дозволяє ідентифікувати ії за слідами на стріляних з неї елементах спорядження набоїв.
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/831
Aparece en las colecciones: 2014 рік

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
patent95560.pdf963.16 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.