Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20071
Title: Психологічні засади влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Legal and Psychological Principles of Arrangement of a Child whose Parents are Deprived of Parental Rights
metadata.local.udk: 347.634/.637+159.99
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.department: Національна академія внутрішніх справ
Authors: Бичкова, С. С.
Bychkova, S.
Keywords: дитина;мати;батько;батьки;батьківство;материнство;соціальний супровід;психологічні засади;влаштування дитини;child;mother;father;parents;fatherhood;motherhood;social support;legal and psychological principles;child placement
Issue Date: 2020
Abstract: Метоюстатті є визначення психологічних засад влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Методологічний інструментарій представлено сукупністю загальнонаукових і психологічних принципів, а також теоретичних (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) методів. Теоретичним підґрунтям дослідження є роботи провідних вітчизняних й іноземних учених –психологів, юристів, політологів, соціологів. Наукова новизна статті полягає в тому, що в межах цієї наукової розвідки вперше у психологічній науці визначено психологічні засади влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Встановлено, що під час вирішення питання про місце проживання дітей у разі позбавлення одного з них батьківських прав вирішальне значення повинен мати висновок судово-психологічної експертизи. Обґрунтовано, що, визначаючи можливість передання дитини тому з батьків, хто не позбавлений батьківських прав, суд має з’ясувати моральні якості цього з батьків, прихильність дитини до нього, матеріально-побутові й сімейні умови другого з батьків, а якщо він має іншу сім’ю, то потрібно з’ясувати моральні якості дружини (чоловіка) і з огляду на це вирішити питання про передання дитини на виховання того з батьків, хто не позбавлений батьківських прав.Thepurpose of the articleis to determine the legaland psychological principles of placement of a child whose parents are deprived of parental rights. Methodological toolsare represented by a set of general scientific and psychological principles, as well as theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalization) methods. The theoretical basis of the study is the work of leading domestic and foreign scientists–psychologists, lawyers, political scientists, sociologists. Thescientific noveltyof this article is that within the framework of this scientific investigation, for the first time in psychological science, the legal and psychological principles of placement of a child whose parents are deprived of parental rights have been determined. It is established that in deciding on the place of residence of children in case of deprivation of one of their parental rights should be crucial conclusion of forensic psychological examination. It is substantiated that in determining the possibility of transferring a child to a parent who is not deprived of parental rights, the court must determine the moral qualities of the parent, the child’s attachment to him, material and family conditions of the other parent, and if he has another family. Yu, it is necessary to find out the moral qualities of the wife (husband) and with this in mind to resolve the issue of transferring the child to the care of a parent who is not deprived of parental rights.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20071
Appears in Collections:Прикладні проблеми юридичної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (5).pdf448.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.