Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19963
Title: Ознаки суб’єкта провокації підкупу: деякі питання кваліфікації та правозастосування. Signs of the Subject of the Provocation of Bribery: Some Issues of Qualification and Law Enforcement
metadata.local.udk: 343.352
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.department: Національна академія внутрішніх справ
Authors: Веретянніков, В. О.
Veretiannikov, V.
Keywords: провокація підкупу;спеціальний суб’єкт злочину;працівник правоохоронного органу;правозастосовна практика;судова практика;bribery provocation;special subject of crime;law enforcement officer;law enforcement practice;judicial practice
Issue Date: 2021
Abstract: Метою науковоїстатті є здійснення критичного аналізу ознак суб’єкта провокації підкупу в контексті юридичноїоцінки та практичного застосування ст. 370 Кримінального кодексу України. Методологія.У статті комплексно використано такі методи наукового пізнання: історичний, термінологічний, системно-структурний, формально-логічний. Наукова новизна. На підставі комплексного юридичного аналізу змісту ознак суб’єкта складу злочину, передбаченого ст. 370 Кримінального кодексуУкраїни, зокрема шляхом вивчення історії нормативного регулювання й аналізу напрацювань у відповідному напрямі правозастосовної практики,автор удосконалив окреслену в юридичній літературі позицію щодо того, що в чинній редакції норми про провокацію підкупу варто відмовитися від ознак спеціального суб’єкта цього злочину (службової особи) на користь включення ознак загального суб’єкта.Висновки.Запропонованов ч.1 оновленої конструкції кримінально-правової заборони щодо провокації підкупу передбачити ознаки загального суб’єкта провокації підкупу, а в ч.2 відповідної статті включити посилання на спеціального суб’єкта –службову особу правоохоронних органів. Із позицій de lege ferenda обґрунтовано, що в тексті ч. 2 ст. 370 КК України ознаку «службова особа правоохоронного органу» варто замінити більш прийнятною –«працівник правоохоронного органу». Також за результатами опрацювання відповідного напряму правозастосовної практики висловлено пропозицію розробити вдосконалені матеріально-процесуальні критерії виявлення ознак недопустимої провокації в діях уповноважених працівників правоохоронних органів. The purposeof the research paper is to conduct critical analysis of the elementsof subject of bribery provocation in the context of legal assessment and practical application of Art. 370 of the Criminal Codeof Ukraine. Methodology.The following methods of scientific cognition have been used in the article in a complex mode: historical, terminological, sys-tem-structural, formal-logical. Scientific novelty. Based on the comprehensive legalanalysis of the characteristics of the subject of the crime under Art. 370 of the Criminal Code, including by referring to the history of regulation and analysis ofdevelopments in the relevant direction of law enforcement practice, the author's position that the current version of the norm on provocation of bribery should abandon the elements of a special subject of this crime (official) in favor of general subject have been expressed and argued. Conclusions.It has been proposed to include in Part 1 of the updated con-struction of the criminal law prohibition on bribery provocation the elements of the general subject of bribery provocation, and in Part 2 of the relevant article to include references to a special entity –a law enforcement official. From the de lege ferenda standpoint it has been substantiated that in the text of Part 2 of Art. 370 of the Criminal Code, the subject ele-ment «law enforcement officer» should be replaced by a more appropriate «law enforcement officer».Also, based on the resultsof elaboration of the relevant area of law enforcement practice, a proposal was made to develop improved sub-stantive criteria for identifying elements of inadmissible provocation in the actions of authorized law enforcement officers.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19963
Appears in Collections:Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (12).pdf441.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.