Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19957
Title: Порядок проникнення до житла або іншого володіння особи: актуальні проблеми теорії та практики. The Order of Entrance to the House or other Property of a Person: Current Issues of Theory and Practice
metadata.local.udk: 343.85:351.74
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.department: Національна академія внутрішніх справ
Authors: Вознюк, А. А.
Vozniuk, A.
Грига, М. А.
Hryha, M.
Дуда, А. В.
Duda, A.
Keywords: проникнення до житла або іншого володіння особи;обшук;огляд;затримання особи;слідчі (розшукові) дії;слідчий;entrance to the house or other property of a person;search;review;detention of a person;investigative (search) actions;investigator
Issue Date: 2021
Abstract: Метоюстатті є аналіз проблемних питань кримінального процесуального порядку проникнення до житла чиіншого володіння особи та формування на цій підставі науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення чинного законодавства і практики його застосування. Методологія. У статті використано комплекс наукових методів, а саме: термінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий. Теоретичне підґрунтя дослідження становлять праці українських та іноземних учених, положення Кримінального процесуального кодексу України, а також практика його застосування. Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній: 1)висвітлено особливості передбачених у Кримінальному процесу-альному кодексіУкраїни порядків проникнення до житла чи іншого володіння особи (за добровільною згодою особи, яка ними володіє чи користується; на підставі ухвали слідчого судді; без ухвали слідчого судді в невідкладних випадках із подальшим отриманням такої ухвали після проникнення до житла чи іншого володіння особи); 2)сформульовано рекомендації щодо їх застосування на практиці, а також визначено напрями вдосконалення. За результатами дослідженнясформульовано комплекс пропозицій, спрямованих на вдосконалення положень КПК України, що регламентують порядки проникнення до житла або іншого володіння особи, і практики їх застосування, зокрема: 1)сформульовано рекомендації щодо одержання та процесуального оформлення добровільної згоди на таке проникнення; 2)встановлено, що проникнення за добровільною згодою можливе під час затримання уповноваженою службовою особою та огляду місця події;3)аргументовано, що визнання протоколу огляду місця події, проведеного за наявності добровільної згоди особи, яка володіє житлом чи іншим володінням, допустимим доказом залежить від результатів тлумачення судом відповідних положень КПК України (така ситуація є сприятливим середовищем для реалізації корупційних практик); 4)визнано необґрунтованою позицію Верховного Суду, відповідно до якої, якщо слідчий суддя видає ухвалу про надання певному слідчому дозволу на проведення обшуку, то обшук має проводити лише цей слідчий, який не має права доручати проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії оперативним працівникам; 5)запропоновано розширити перелік невідкладних випадків для проведення огляду чи обшуку в житлі або іншому володінні особи або ж чітко регламентувати в КПК України можливість проведення огляду чи обшуку в житлі чи іншому володінні особи за наявності добровільної згоди власника чи користувача та без подальшого звернення до суду за одержанням відповідної ухвали; 6)висловлено пропозицію стосовно доповнення КПК України положеннями, які надали б можливістьпроведення не лише огляду та обшуку, а й інших слідчих (розшукових) дій у житлі чи іншому володінні особи (наприклад, слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи). The purposeof the article is to analyze the problematic issues of the criminal procedure for penetration into hous-ing or other property of a person and the formation on this basis of scientifically sound recommendations for improving existing legislation and practice of its application. Methodology.The article uses a set of scientific methods, namely: terminological, system-structural, formal-logical, comparative-legal. The theoretical basis of the study are the works of Ukrainian and foreign scientists, the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, as well as the practice of its application. The scientific noveltyof the article is that it: 1) reveals the features of the CPC of Ukraine procedures for penetration into housing or other property of a person (with the voluntary consent of the person who owns or uses them, based on the decision of the investigating judge; urgent cases with the subsequent receipt of such decision after penetra-tion into housing or other possession of the person); 2) recommendations for their application in practice are formulated, as well as areas for improvement are identified. Conclusions.According to the results of the study, a number of pro-posals aimed at improving the provisions of the CPC of Ukraine governing the procedures for penetration into housing or other property of a person, and the practice of their application, in particular: 1) formulated recommendations for obtain-ing and procedural registration of voluntary consent tosuch penetration; 2) it is established that intrusion with voluntary consent is possible during the detention by an authorized official and inspection of the scene; 3) it is argued that today the recognition of the protocol of the scene, conducted with the voluntary consent of the person who owns housing or other property, admissible evidence depends on the results of the court’s interpretation of the relevant provisions of the CPC of Ukraine (this situation is a favorable environment for corruption); 4) the position of the Supreme Court is recog-nized as unfounded, according to which if the investigating judge issues a decision to grant a certain investigative permit to conduct a search, the search should be conducted only by the investigator, who has no right to entrust this investiga-tive (search) action to operatives; 5) it is proposed to expand the list of urgent cases for inspection or search of housing or other property of a person or clearly regulate in the CPC of Ukraine the possibility of inspection or search of housing or other property of a person with the voluntary consent of the owner or user and without further appeal to the court. obtain-ing an appropriate resolution; 6) a proposal was made to supplement the CPC of Ukraine with provisions that would allow not only inspection and search, but also other investigative (search) actions in a person’s home or other property (for example, an investigative experiment in a person’s home or other property).
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19957
Appears in Collections:Законодавче врегулювання правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (7).pdf507.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.