Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1754
Title: Іпотека в цивільному праві України Mortgage in the civil law of Ukraine
metadata.local.udk: 347.27
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Other Titles: Ипотека в гражданском праве Украины
Authors: Стратійчук, Вікторія Володимирівна
Stratiichuk, Viktoriia V.
Keywords: іпотека, іпотекодержатель, іпотекодавець, іпотечний договір, зобов’язання, майновий поручитель, застава;mortgage, mortgagee, mortgagor, mortgage agreement, liabilities, property guarantor, pledge;ипотека, ипотекодержатель, ипотекодатель, ипотечный договор, обязательства, имущественный поручитель, залог
Issue Date: Aug-2017
Abstract: Дисертація є комплексною науковою роботою, яка присвячена дослідженню інституту іпотеки в Україні. Вивчено стан наукової розробки проблематики, викладено методологію дослідження, проаналізовано процес еволюції правового регулювання інституту іпотеки. Виокремлено історичні етапи становлення та розвитку іпотеки. Розкрито поняття, зміст та правову природу іпотеки. Встановлено підстави виникнення та припинення іпотеки за чинним законодавством України. Запропоновано класифікацію іпотеки за видами. Розкрито особливості змісту та істотних умов іпотечного договору, зроблено висновок стовно необхідності вдосконалення законодавчого регулювання процедури укладення та припинення іпотечного договору. Розглянуто актуальні аспекти реалізації відносин іпотеки, предметом яких виступають земельна ділянка, об’єкт незавершеного будівництва, майнові права. Досліджено порядок звернення стягнення та задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок майна, що є предметом іпотеки. Окреслено основні проблеми нормативно-правового забезпечення процедури звернення стягнення на предмет іпотеки. Окрему увагу приділено іпотечним спорам та судовій практиці. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері іпотеки. The thesis is a comprehensive scientific paper designated to study the mortgage institute in Ukraine. A state of scientific development has been studied, the mortgage institute evolution process has been analyzed, historical analysis has been done and the research tool of the mortgage civil institute has been developed. This thesis studied the historical stages of the mortgage formation and development. The concept, content and legal character of the mortgage has been discovered. The mortgage formation and termination grounds by the current legislation of Ukraine have been determined. The mortgage was qualified by forms and types. The peculiarities of the content, subject and essential conditions of the mortgage contract have been discovered; a conclusion as to necessity to improve the legislative control of the mortgage contract conclusion and termination procedure. The actual aspects of the mortgage relations realization a subject whereof is a land plot, an uncompleted construction object, and the property rights have been considered. A mechanism of the practical satisfaction of the mortgage holder’s requirements by means of property that is a mortgaged property has been studied. The main problems of regulatory support of the mortgaged property foreclosure procedure have been outlined. The legal control of the mortgage jural relationships by the current legislation of Ukraine has been analyzed. A series of changes and proposals to the legislation of Ukraine pertaining to mortgage, aimed at improvement of separate mechanisms and procedures regulating the emergence and termination of the mortgage relations, has been developed and proposed. Диссертация является комплексной научной работой, которая посвящена исследованию института ипотеки в Украине. Изучено состояние научной разработки проблематики института ипотеки, исследован процесс эволюции правового регулирования. Исследованы исторические этапы становления и развития ипотеки. Выделены этапы развития ипотеки на территории Украины.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1754
Appears in Collections:12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stratiichuk_avtoreferat.pdf390.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.