Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16940
Título : ПРОЦЕДУРА ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Autor : Кузнєцов, Михайло Валентинович
Кобець, Микола Вікторович
Fecha de publicación : 19-feb-2020
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16940
Aparece en las colecciones: Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
матеріали ОРД круглий стіл_РЕД (1)_p090-093.pdf239.71 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.