Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16938
Título : ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУЛІГАНСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З БЛОКУВАННЯМ РОБОТИ (ДІЯЛЬНОСТІ) ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Autor : Зарубей, Вікторія Володимирівна
Рабчун, Вадим Володимирович
Fecha de publicación : 19-feb-2020
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16938
Aparece en las colecciones: Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
матеріали ОРД круглий стіл_РЕД (1)_p082-085.pdf242.19 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.