Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16851
Title: Підготовка до атестації здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» Preparation for attestation of Higher Education Applicants in the Specialty Physical Training course
metadata.local.udk: 796.012.62 : 378](072)
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.special: фізичне виховання та спорт
metadata.local.department: кафедра спеціальної фізичної підготовки
Other Titles: Подготовка к аттестации соискателей высшего образования по учебной дисциплине «Специальная физическая подготовка»
Authors: Бондаренко, Валентин Володимирович
Bondarenko, Valentyn
Решко, Стефан Михайлович
Reshko, Stefan
Дідковський, Володимир Антоновиич
Dіdkovskyі, Volodymyr
Keywords: атестація;загальна фізична підготовка;здобувачі вищої освіти;поліція;спеціальна фізична підготовка;тактика самозахисту;attestation;general physical training;applicants for higher education;police;special physical training;self-defense tactics;аттестация;общая физическая подготовка;соискатели высшего образования;полиция;специальная физическая подготовка;тактика самозащиты
Issue Date: 18-Feb-2020
Abstract: У методичних рекомендаціях висвітлено вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь і навичок зі спеціальної фізичної підготовки у здобувачів вищої освіти. Окреслено порядок проведення атестації здобувачів, критерії оцінювання, зміст питань, які винесено на атестацію з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» на теоретичному етапі, подано ситуативні завдання практичного етапу. Видання призначене для підготовки здобувачів вищої освіти до підсумкового контрою й атестації з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка».
Description: Підготовка до атестації здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» [Текст] : метод. рек. / [В. В. Бондаренко, С. М. Решко, В. А. Дідковський]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 81 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16851
Appears in Collections:Підручники. Посібники.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.